Thực hiện hiệu quả công tác thẩm định, thẩm tra nhân sự

Chủ Nhật, 02/01/2022, 06:13 [GMT+7]
 
Từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay, căn cứ các quy định hiện hành và thực hiện nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, Ban Tổ chức Trung ương đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả công tác thẩm định, thẩm tra với số lượng lớn về nhân sự quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, luân chuyển, xét phong thăng quân hàm cấp tướng…
 
    Theo đó, tổng số nhân sự đã thẩm định là 11.551 lượt người, trong đó, tổng số nhân sự đã được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định là 11.037 lượt người (nhân sự thường xuyên là 2.892 lượt người; quy hoạch là 3.193 lượt người; nhân sự đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 là 4.492 lượt người; nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII là 254 đồng chí; nhân sự Đại hội XIII của Đảng là 242 đồng chí); tổng số nhân sự đề xuất cấp có thẩm quyền không xem xét do chưa đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định là 514 lượt người.
    
Hội nghị phối hợp về công tác thẩm định nhân sự do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức
Hội nghị phối hợp về công tác thẩm định nhân sự do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức
    Cùng với đó, công tác phối hợp thẩm định, thẩm tra nhân sự được tiến hành ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, đi vào chiều sâu và việc kịp thời phát hiện, đề xuất không xem xét những trường hợp không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện hoặc có những sai phạm trong quá trình công tác của cán bộ đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan tham mưu trong việc thực hiện nghiêm các quy định, quy chế về công tác cán bộ, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thời gian qua. Đội ngũ cán bộ đã được quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cơ bản đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; đa số các đồng chí có phẩm chất, năng lực, uy tín và đã có những đóng góp cụ thể qua thực tiễn tại địa phương, đơn vị.
 
    Bên cạnh kết quả đạt được, công tác thẩm định, thẩm tra nhân sự vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập. 
 
    Trong thời gian tới, cần tiếp tục nâng cao công tác thẩm định nhân sự, trong đó cần tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định mới về công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ đảm bảo thống nhất, đồng bộ; nghiên cứu, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia thống nhất về đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, nâng cao chất lượng thẩm định, thẩm tra nhân sự; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức nghiệp vụ về công tác cán bộ, công tác thẩm tra, thẩm định nhân sự; định kỳ hằng năm tổ chức sơ kết, đánh giá công tác phối hợp thẩm định, thẩm tra nhân sự, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…
Thu Thủy
.