Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân để nâng cao hiệu lực, hiệu quả

Thứ Tư, 28/04/2021, 07:23 [GMT+7]
    Vừa qua, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội thảo khoa học về Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chủ trì Hội nghị. 
 
    Theo báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, trong thời gian qua Hội thẩm nhân dân đã tham gia tích cực vào công tác xét xử các vụ án của Tòa án, qua đó, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo cho vụ án được xét xử công bằng, khách quan, đúng người, đúng tội, phù hợp với quyền lợi và nguyện vọng của nhân dân. Hội thẩm nhân dân cũng là những hạt nhân trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, là nòng cốt của các tổ hòa giải ở cơ sở, góp phần hàn gắn những mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân.
 
Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo
    Qua quá trình hoàn thiện pháp luật, chế định Hội thẩm nhân dân trong Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 đã có những sửa đổi, bổ sung quan trọng nhằm khắc phục những bất cập trong tổ chức và hoạt động của Hội thẩm nhân dân, tạo điều kiện đảm bảo ngày càng tốt hơn cho sự tham gia của nhân dân trong hoạt động giải quyết, xét xử các loại vụ án.
 
    Từ thực tiễn công tác của các tòa án, đặc biệt là qua phối hợp theo dõi việc quản lý tổ chức và hoạt động của Hội thẩm nhân dân cũng cho thấy, một số bất cập cần được khắc phục để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.
 
    Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp và chuẩn bị cho việc xây dựng chiến lược mới về cải cách tư pháp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước trong thời gian tới, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao được Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Ban Nội chính Trung ương phân công triển khai nghiên cứu, xây dựng Đề án “Nghiên cứu, hoàn thiện chế định Hội thẩm nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp”. Trên cơ sở ý kiến, góp ý của các đại biểu tại Hội thảo, Tòa án nhân dân tối cao sẽ tổng hợp, nghiên cứu, xây dựng Đề án trình Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Ban Nội chính Trung ương.
 
    Các đại biểu tập trung cho ý kiến về tổ chức tòa án theo thẩm quyền xét xử, không phụ thuộc vào đơn vị hành chính; một số vấn đề về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; những yêu cầu mới đặt ra trong quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân trong thời gian tới; chia sẻ một số kinh nghiệm của quốc tế về chế độ tiền lương đối với thẩm phán và các chức danh tư pháp... Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Tòa án; cho ý kiến vào dự thảo văn bản về hoàn thiện chế định hội thẩm nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp; Đề án xây dựng Luật Bảo vệ người dưới 18 tuổi trong hoàn cảnh pháp lý đặc biệt; Công tác phát triển án lệ.
 
    Phát biểu ý kiến kết luận tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng chí đề nghị, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu, đưa ra các đề xuất mới mang tính đột phá, góp phần hoàn thiện đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua về tổ chức, hoạt động của bộ máy Tòa án nhân dân, góp phần xây dựng một nền tư pháp “trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, đáp ứng những đòi hỏi của quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
                                                                                            Bắc Văn
.