Tuyên Quang: Một số kết quả trong công tác cải cách tư pháp

Chủ Nhật, 07/02/2021, 07:01 [GMT+7]
    Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách tư pháp dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 và quy chế làm việc; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản thực hiện Kết luật số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/1010 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; ban hành văn bản của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh triển khai Luật Hòa giải tại Toàn án…
 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh Tuyên Quang thực hiện giám sát đối với Viện Kiểm sát nhân dân TP. Tuyên Quang trong việc chấp hành pháp luật về giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và giải quyết các vụ án hình sự tạm đình chỉ điều tra, giai đoạn từ tháng 01/2018 đến tháng 6/2020 (tháng 12/2020)
Ban Pháp chế HĐND tỉnh Tuyên Quang thực hiện giám sát đối với Viện Kiểm sát nhân dân TP. Tuyên Quang trong việc chấp hành pháp luật về giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và giải quyết các vụ án hình sự tạm đình chỉ điều tra, giai đoạn từ tháng 01/2018 đến tháng 6/2020 (tháng 12/2020)
    Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-STP ngày 03/4/2020 triển khai thực hiện quyết định của UBND tỉnh về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh; đã phê duyệt phương án bố trí biên chế, tổ chức, nhân sự các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp hợp lý, phát huy hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.
 
    Các cơ quan tư pháp tỉnh tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, thư ký Tòa án, hội thẩm nhân dân, chấp hành viên; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện tốt công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ đáp ứng yêu cầu theo chức năng, nhiệm vụ.
 
    Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh thực hiện tốt việc đào tạo, bỗi dưỡng, sắp xếp, bố trí cán bộ, củng cố, kiện toàn các đơn vị được giao thực hiện các hoạt động tư pháp; thường xuyên tiến hành rà soát lực lượng điều tra viên các cấp để đề xuất Hội đồng tuyển chọn điều tra viên xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm theo quy định, nhằm đảm bảo chất lượng và yêu cầu của công tác cải cách tư pháp; qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra tội phạm. 
 
    Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã thực hiện sáp nhập một số đơn vị cấp phòng, từ 11 đơn vị xuống còn 08 đơn vị; làm tốt công tác kiểm sát tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; nâng cao năng lực tranh tụng của kiểm sát viên tại các phiên tòa trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Đảng và các quy định của pháp luật về cải cách tư pháp. 
 
    Tòa án nhân dân hai cấp tiếp tục đổi mới tổ chức phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng triển khai sâu rộng việc đổi mới thủ tục xét hỏi và tranh luận tại các phiên tòa; chú trọng trong công tác hòa giải, đối thoại, hướng dẫn cho các đương sự tự thỏa thuận khi tham gia giải quyết những vụ việc về dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động, hành chính, thương mại… truyền hình trực tuyến một số phiên tòa xét xử; thực hiện công khai các bản án, quyết định của Tòa án trên Cổng Thông tin điện tử của Tòa án.
 
    Đội ngũ cán bộ bổ trợ tư pháp được củng cố, tăng cường, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có 06 tổ chức và 03 chi nhánh hành nghề luật sư, với 15 luật sư tham gia tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý khác; có 02 tổ chức giám định tư pháp công lập, với 61 giám định viên tư pháp; có 07 tổ chức hành nghề công chứng, với 13 công chứng viên. Các tổ chức hành nghề cơ bản tuân thủ đúng quy trình, quy tắc đạo đức nghề nghiệp và các quy định của pháp luật.
 
    Hội đồng nhân dân và Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phát huy vai trò giám sát đối với các cơ quan tư pháp và các hoạt động tư pháp. Năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức 02 cuộc giám sát tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và tình hình thực hiện các cơ chế, chính sách trên địa bàn tỉnh và 02 cuộc giám sát chuyên đề; chỉ đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh hoàn thành 03 cuộc giám sát chuyên đề; trong đó có Chuyên đề việc chấp hành pháp luật về giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và giải quyết các vụ án hình sự tạm đình chỉ điều tra trên địa bàn tỉnh; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh ban hành; tổ chức khảo sát một số vấn đề cử tri quan tâm…
 
    Qua giám sát, đã phát hiện, kiến nghị với UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương có biện pháp giải quyết những hạn chế, khó khăn trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; trong công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng; cải cách thủ thủ tục hành chính; tình hình an ninh trật tự tại một số địa bàn… Qua đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định, góp phần quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Tuệ Minh
.