Tây Ninh: Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 2.145 tổ chức đảng và 21.373 đảng viên

Thứ Ba, 15/09/2020, 07:16 [GMT+7]
    Trong nhiệm kỳ qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp tỉnh Tây Ninh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Ủy ban Kiểm tra các cấp chủ động, kịp thời tham mưu cấp ủy thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng theo quy định Điều 30, Điều 32, Điều lệ Đảng. Những kết quả tích cực của công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
 
    Các cơ quan tham mưu của cấp ủy các cấp đã kiểm tra 441 tổ chức đảng, 56 đảng viên (trong đó có 19 cấp ủy viên); kết luận 188 tổ chức đảng, 13 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; phải thi hành kỷ luật 10 đảng viên. Giám sát thường xuyên 2.640 tổ chức đảng, 1.072 đảng viên; qua giám sát đã cảnh báo, nhắc nhở 184 tổ chức đảng và 26 đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm. Giám sát chuyên đề 462 tổ chức đảng và 25 đảng viên (trong đó có 23 cấp ủy viên); qua giám sát đã cảnh báo, nhắc nhở 199 tổ chức đảng và 18 đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm; yêu cầu sửa chữa khuyết điểm và khắc phục hậu quả đối với 25 tổ chức đảng.
 
    Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 2.145 tổ chức đảng và 21.373 đảng viên (trong đó có 4.423 cấp uỷ viên); kết luận 1.135 tổ chức đảng và 4.219 đảng viên thực hiện chưa tốt nội dung kiểm tra, phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 8 đảng viên. Giám sát chuyên đề 1.498 tổ chức đảng (tăng 26,62% so với nhiệm kỳ 2010 - 2015) và 1.072 đảng viên (trong đó có 545 cấp ủy viên); phát hiện 13 tổ chức đảng và 18 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 13 tổ chức đảng và 2 đảng viên. Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 10 đảng viên; giải quyết tố cáo 8 đảng viên...
 
    Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 844 tổ chức đảng và 1.745 đảng viên (trong đó có 862 cấp ủy viên); kết luận 734 tổ chức đảng và 1.519 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; phải thi hành kỷ luật 12 tổ chức đảng và 242 đảng viên. Kiểm tra 2.337 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kết luận 833 tổ chức đảng chưa làm tốt các nội dung được kiểm tra. Kiểm  tra 342 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật trong Đảng; kết luận 144 chưa làm tốt công tác thi hành kỷ luật. Kiểm tra thu, chi ngân sách và sản xuất kinh doanh 430 tổ chức đảng; kết luận 58 tổ chức đảng có vi phạm, đề nghị truy thu gần 198 triệu đồng. Kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí 2.514 tổ chức đảng; kết luận 359 tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm, đề nghị phải truy thu hơn 213 triệu đồng. Giám sát chuyên đề 1.996 tổ chức đảng và 1.537 đảng viên; phát hiện có dấu hiệu vi phạm 29 tổ chức đảng và 63 đảng viên, chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 9 tổ chức đảng và 23 đảng viên. Giải quyết tố cáo 4 tổ chức đảng và 59 đảng viên (trong đó có 36 cấp ủy viên); kết quả giải quyết phải thi hành kỷ luật 10 đảng viên. Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 15 đảng viên.
 
    Trong nhiệm kỳ, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã thi hành kỷ luật 23 tổ chức đảng bằng các hình thức: Khiển trách 18, cảnh cáo 5; thi hành kỷ luật 633 đảng viên (trong đó có 217 cấp ủy viên) bằng các hình thức: Khiển trách 367, cảnh cáo 177, cách chức 25, khai trừ  ra khỏi Đảng 64 trường hợp.
                                                                                     Tiến Dũng
.