Lai Châu: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Thứ Tư, 08/07/2020, 16:38 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm, ủy ban kiểm tra các cấp tỉnh Lai Châu đã tăng cường lãnh, chỉ đạo quán triệt, học tập, tổ chức thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; trong công tác kiểm tra, giám sát đã tập trung các vấn đề liên quan đến chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý, sử dụng ngân sách, đất đai, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, kiểm tra, giám sát tổ chức  Đảng...
 
Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng tỉnh Lai Châu 6 tháng đầu năm 2020
Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng tỉnh Lai Châu 6 tháng đầu năm 2020
    Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao. Chỉ đạo, đôn đốc cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên chấp hành kết luận kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật; kịp thời xem xét, giải quyết tố cáo, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.
 
    6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy các cấp đã kiểm tra 52 tổ chức Đảng và 131 đảng viên. Chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát tiếp tục được nâng lên, nhất là kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng giúp cấp ủy các cấp lãnh, chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
    Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp tỉnh Lai Châu đã tiếp tục tuyên truyền, quán triệt thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp. Hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp bảo đảm toàn diện, chất lượng, hiệu quả.
                                                                             Thùy Linh
.