Ninh Bình: Kiểm tra việc tham mưu chỉ đạo công tác thi hành án dân sự

Thứ Ba, 30/06/2020, 06:14 [GMT+7]
    Thực hiện chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2020, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Tỉnh ủy Ninh Bình đã triển khai xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra việc tham mưu chỉ đạo công tác thi hành án dân sự đối với Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình, nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp đã được xác định trong Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 20/7/2016 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, những giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự.
 
    Theo đó, kiểm tra việc tham mưu triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi hành án dân sự và vai trò, trách nhiệm và kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố, cụ thể:
 
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025
    Tham mưu giúp Chủ tịch UBND thành phố trong việc kiện toàn tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố; việc xây dựng chương trình, kế hoạch của UBND thành phố về chỉ đạo việc tổ chức phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự và chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự; tham mưu, đề xuất các biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc phối hợp; sơ kết, tổng kết thực hiện chương trình, kế hoạch công tác chỉ đạo thi hành án dân sự hàng năm; việc đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích và kiến nghị xử lý đối với vi phạm thi hành án dân sự.
 
    Việc tổ chức thực hiện chương trình, kết hoạch, ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố về tổ chức phối hợp giữa cơ quan có liên quan với Chi cục Thi hành án dân sự trong thi hành án dân sự; trong việc chỉ đạo tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự với các vụ việc lớn, phức tạp có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương và những vụ việc thi hành án có khó khăn, vướng mắc phát sinh…
 
    Tổ chức kiểm tra hoặc phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra việc thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Thi hành án, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về tổ chức phối hợp với các cơ quan liên quan trong thi hành án dân sự và tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự; việc phân công trách nhiệm của thành viên Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự…
 
    Đánh giá kết qủa tham mưu chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong thi hành các bản án về kinh doanh thương mại; trọng tâm là việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; việc xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự; việc chỉ đạo việc phối hợp cưỡng chế và công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết những khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác thi hành án dân sự.
Cù Tất Dũng
.