Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên thực hiện có hiệu quả công tác nghiên cứu, đề xuất

Thứ Năm, 16/04/2020, 10:32 [GMT+7]
    Trong quý I/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên thực hiện tốt công tác nắm tình hình quốc phòng, an ninh, tình hình hoạt động của các cơ quan nội chính tỉnh; công tác phòng, chống tham nhũng của các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; kịp thời báo cáo thường trực Tỉnh ủy theo quy định.
 
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 06 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, gồm: 01 Chương trình, 02 Quyết định, 01 Báo cáo, 01 Kết luận, 01 Công văn; trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch về sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 09/01/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 09/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương. 
 
 Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh thực hiện có hiệu quả phối hợp công tác giữa hai đơn vị
Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh thực hiện có hiệu quả phối hợp công tác giữa hai đơn vị
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh. Tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh ban hành Quyết định số 132-QĐ/BCĐCCTP ngày 06/02/2020 về kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp; phối hợp, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành nội chính Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
 
    Tích cực theo dõi, đôn đốc xử lý các vụ án, vụ việc theo quy định; thường xuyên báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết với Thường trực Tỉnh ủy; đưa 01 vụ án về kinh tế, 01 vụ án về nội chính ra khỏi diện Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc; tiếp tục theo dõi, đôn đốc xử lý 07 vụ án, vụ việc, gồm: 01 vụ án về tham nhũng, 04 vụ án kinh tế, 02 vụ án về nội chính.
 
    Thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư; tập trung xác minh, kịp thời tham mưu với thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; phối hợp tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở tiếp công dân tỉnh: 09 buổi/56 lượt công dân; tiếp đột xuất: 03 buổi/11 công dân.
 
    Tiếp nhận 68 đơn; trong đó, có 23 đơn do Thường trực Tỉnh ủy chuyển đến, đã báo cáo đề xuất Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý 03 đơn; đang xử lý 09 đơn, số còn lại chuyển cho các cơ quan chức năng sử lý và lưu theo quy định; phối hợp với văn phòng Tỉnh ủy tham mưu xử lý đơn, thư gửi đến đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 107 đơn.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu thành lập tổ công tác giúp việc Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân; chủ trì tổ chức hội nghị tổ công tác giúp việc Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân với các cơ quan, địa phương liên quan để chuẩn nội dung, tài liệu phục vụ Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân.
 
    Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với Ban thường vụ Tỉnh ủy và Ban Nội chính Trung ương theo quy định; đã ban hành 10 báo cáo tuần và 02 báo cáo tháng; ban hành Chương trình công tác năm 2020; văn bản đề nghị một số cơ quan, đơn vị thông tin về tình hình an ninh trật tự, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, kịp thời tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo quy định. 
                                                                                         Hồng Minh
.