Bạc Liêu: Sơ kết việc thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị

Thứ Ba, 07/04/2020, 12:25 [GMT+7]
    Ngày 19/3/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Kế hoạch số 39-KH/TU, ngày 19/4/2017 về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì. 
 
    Quán triệt Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban, đã chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng Kế hoạch 39-KH/TU đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Qua thời gian triển khai, vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ đảng viên trong công tác phòng, chống tham nhũng ngày càng được nêu cao.
 
    Công tác theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng, lãng phí được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, nền nếp; hoạt động của các cơ quan khối nội chính ngày càng hiệu quả, phát huy tốt hơn vai trò tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời, sát đúng nhiều vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận quan tâm; các hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng được thực hiện nghiêm minh, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 
    Kỷ luật, kỷ cương, tác phong, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở được tăng cường; tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực được kiềm chế; đa số cán bộ, đảng viên có ý thức rèn luyện, giữ gìn lối sống trong sạch, lành mạnh, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Từ đó củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
 
    Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, cơ quan, ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc xử lý một số vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương; xử lý, điều chuyển, miễn nhiệm, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý có nhiều dư luận hoặc dấu hiệu tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí… 
Lê Phương Quyên
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Bạc Liêu)
 
.