Bắc Giang: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Chủ Nhật, 12/04/2020, 08:15 [GMT+7]
    Trong quý I/2020, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang tiếp tục quan tâm chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, các địa phương, đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện; hình thức tuyên truyền, phổ biến chủ yếu được lồng ghép trong hội nghị tổng kết công tác năm 2019, các cuộc họp của các cơ quan, đơn vị và các chương trình đào tạo, bồi dưỡng... Các cơ quan thông tin truyền thông tiếp tục tăng cường các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
Tỉnh Bắc Giang nâng cao kỷ cương hành chính nhằm phòng ngừa tham nhũng
Tỉnh Bắc Giang nâng cao kỷ cương hành chính nhằm phòng ngừa tham nhũng
    Sở Tài chính ban hành Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 của tỉnh; công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2019 của tỉnh; công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2020; hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 đến các cơ quan, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố. 
 
    Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu với UBND tỉnh ban hành Quyết định 976/KH-UBND về giao kế hoạch vốn đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020. Sở Tài chính tiếp tục triển khai và thực hiện việc mua sắm tập trung năm 2020; phê duyệt Kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung. 
 
    Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng ngân sách, sử dụng tài sản công, chế độ hội họp, chi tiêu nội bộ, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, tạo sự minh bạch trong hoạt động thu, chi tài chính, chế độ, chính sách cho người lao động, góp phần ngăn ngừa tham nhũng.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08/01/2020 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ; chỉ đạo Sở Nội vụ thành lập các tổ kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh; đã kiểm tra trực tiếp tại 03 đơn vị trực thuộc sở, ngành tỉnh, 06 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các huyện, 34 UBND các xã, phường, thị trấn, qua đó đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thời gian làm việc đúng quy định. 
 
    Sở Nội vụ hướng dẫn các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng theo quy định của pháp luật. Trong quý I/2020, toàn tỉnh đã thực hiện điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với 52 cán bộ, công chức nhằm phòng ngừa tham nhũng. 
 
    Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 10/12/2019 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 19/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, Công văn số 80/TTCP-CIV ngày 14/01/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tham nhũng và quy định tặng quà, nhận quà tặng. Ngày 30/12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tổ chức đón tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; đồng thời ban hành Công văn số 197/UBND-NC ngày 16/01/2020 để triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh. Qua tổng hợp báo cáo, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm việc sử dụng ngân sách và sử dụng xe công để phục vụ các mục đích cá nhân hoặc tặng quà, nhận quà trái quy định.
                                                                                                Mạnh Hùng
.