Long An: Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền kiến tạo

Thứ Ba, 13/02/2024, 21:23 [GMT+7]
    Theo báo cáo của UBND tỉnh Long An, năm 2023, công tác cải cách hành chính của tỉnh tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm; tỉnh đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính tại địa phương; chủ động xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính ngay từ đầu năm để tập trung lãnh đạo, điều hành.
 
    Năm 2024, tỉnh Long An xây dựng danh mục gồm 25 mục tiêu, chỉ tiêu cải cách hành chính cụ thể. Trong đó, đặt ra nhiều chỉ tiêu quan trọng như: Rà soát, kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% số quy định; 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 90%... Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Long An cũng xây dựng danh mục gồm 36 nhiệm vụ cải cách hành chính và phân công cụ thể đến từng đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện.
 
Hội nghị trực tuyến bàn về các giải pháp cải thiện các chỉ số trong năm 2023 của tỉnh Long An
Hội nghị trực tuyến bàn về các giải pháp cải thiện các chỉ số trong năm 2023 của tỉnh Long An
    Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần xây dựng chính quyền kiến tạo, phát triển, liêm khiết, hành động, phục vụ, UBND tỉnh phấn đấu năm 2024, thứ hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) đạt trung bình cao.
    
    Để đạt được những mục tiêu đề ra, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, trách nhiệm, tính năng động, chuyên nghiệp và ý thức phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, góp phần xây dựng chính quyền kiến tạo, phát triển, liêm khiết, hành động, phục vụ. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong năm 2024; bảo đảm nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ công chức, kịp thời loại bỏ, bãi miễn những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, mất uy tín với Nhân dân. 
 
    Tăng cường sự tham gia giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh...
P.V
.