Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương: Nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng

Thứ Hai, 27/11/2023, 10:57 [GMT+7]
    Ngày 24/11, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng biên tập, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì Kỳ họp. Tham dự có đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đại diện các cơ quan Đảng Trung ương và các chuyên gia, nhà khoa học từ các ban, ngành và cơ quan Đảng Trung ương. 
 
Toàn cảnh Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
Toàn cảnh Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
    Tại Kỳ họp, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã công bố các quyết định về công tác tổ chức cán bộ của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; báo cáo kết quả công việc đã thực hiện từ ngày công bố Quyết định thành phần Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay; góp ý dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026; góp ý dự thảo Chương trình công tác trọng tâm của Hội đồng từ nay đến hết nhiệm kỳ 2021-2026.
 
    Từ khi công bố quyết định thành phần đến nay, Hội đồng đã thẩm định, xét duyệt 42 đề tài, đề án năm 2023 bổ sung và 2024; triển khai nghiên cứu 23 đề án cấp cơ sở và phân cấp; thẩm định lại thuyết minh các đề tài, đề án năm 2023 bổ sung và năm 2024, đề tài thuộc chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp liên ban giai đoạn 2024-2026; nghiệm thu 17 đề tài, đề án đủ điều kiện; kiểm tra tiến độ theo định kỳ đối với 14 đề tài, đề án; đôn đốc 33 chủ nhiệm đề tài, đề án từ năm 2022 về trước đến hạn và hết hạn hợp đồng nghiên cứu nhưng chưa nghiệm thu, thanh quyết toán… Hiện nay, cơ quan Hội đồng tập trung triển khai nghiên cứu 3 đề án: Xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu chiến lược của các ban, cơ quan Đảng Trung ương; Đổi mới các cơ quan Đảng Trung ương đáp ứng yêu cầu tình hình mới; Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia, nhà khoa học phục vụ công tác nghiên cứu khoa học ở các ban, cơ quan Đảng Trung ương.
 
    Năm 2023, Hội đồng đã chủ trì, phối hợp tổ chức 3 hội thảo lớn với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế, trong đó có Hội thảo khoa học quốc gia: “Phát huy hiệu quả các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”; Hội thảo khoa học: “Phát triển nguồn lực khoa học công nghệ đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; Hội thảo quốc gia: “Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức”. Phối hợp với một số vụ, đơn vị trong Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng tài liệu phục vụ Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương; tổ chức đoàn đi khảo sát trong nước và ngoài nước; phối hợp với tổ chức TRAFFIC tại Việt Nam triển khai các hoạt động về bảo vệ động vật hoang dã quý, hiếm...
 
    Về nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phấn đấu trở thành tổ chức khoa học chính quy, tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại; thực hiện có hiệu quả vai trò đầu mối kết nối, tập hợp, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức là cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo quản lý trong Khối các cơ quan Đảng Trung ương; góp phần cung cấp các luận cứ khoa học vững chắc giúp các ban, cơ quan Đảng Trung ương nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ quá trình hoạch định, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu chiến lược có trình độ khoa học cao, có phương pháp, phong cách làm việc hiệu quả.
 
    Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhấn mạnh, trong thời sắp tới, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đề nghị Hội đồng cần đặc biệt quan tâm đến đề tài, đề án, góp phần vào tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, về nhận thức và giải pháp giải quyết 10 mối quan hệ lớn mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định; các giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII đã đề ra; các thành viên Hội đồng cần tập trung đầu tư nguồn lực để nghiên cứu những chủ trương, những đề án lớn, có tầm chiến lược trong trung hạn và dài hạn.
Bắc Văn
.