Thanh tra Bộ Quốc phòng: Triển khai 833 cuộc thanh tra, kiểm tra

Thứ Hai, 06/01/2020, 16:30 [GMT+7]
    Năm 2019, toàn ngành Thanh tra quốc phòng đã tổ chức quán triệt và chấp hành nghiêm Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Chỉ thị của Bộ Quốc phòng, có nhiều đổi mới trong hoạt động; trong đó, tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra… Việc xây dựng hướng dẫn, kế hoạch thanh tra được quan tâm, thực hiện sớm; tập trung thúc đẩy tiến độ các cuộc thanh tra theo đúng quy định; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngành Thanh tra quốc phòng đã triển khai thực hiện và hoàn thành 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và nhiệm vụ vụ đột xuất được giao.
    
Hội nghị triển khai công tác thanh tra năm 2020 Bộ Quốc phòng
Hội nghị triển khai công tác thanh tra năm 2020 Bộ Quốc phòng
    Toàn ngành đã triển khai 833 cuộc thanh tra, kiểm tra; phát hiện vi phạm và kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 161,434 tỷ đồng; chuyển Cơ quan điều tra hình sự điều tra, xác minh 2 vụ, ban hành 85 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tập thể, cá nhân với số tiền 3,55 tỷ đồng. Chấn chỉnh, đôn đốc kịp thời việc thực hiện các văn bản pháp luật Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng về công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng.
 
    Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đã tiếp 22.237 lượt/22.525 lượt người; tiếp nhận 3.838 đơn trong đó có 2.064 đơn thuộc thẩm quyền; đã giải quyết 339/377 đơn khiếu nại; 454/522 đơn phản ánh, tố cáo; xem xét trả lời 1.050/1.165 đơn kiến nghị, đề nghị, hỏi tin.
 
    Thanh tra quốc phòng các cấp đã tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy cùng cấp giải quyết có hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ giúp Bộ Quốc phòng quản lý Nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quân đội.
 
    Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức 339 cuộc kiểm tra nội bộ với 339 cơ quan, đơn vị thực hiện các chế độ, định mức tiêu chuẩn.
 
    Cơ quan thanh tra các cấp, đơn vị trong toàn quân đã tổ chức 64 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 106 cơ quan, đơn vị, trong đó Thanh tra Bộ Quốc phòng tổ chức kiểm tra trách nhiệm của người chỉ huy trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xây dựng ngành Thanh tra quốc phòng đối với 3 đơn vị. Qua công tác thanh tra, kiểm tra chưa phát hiện hành vi tham nhũng.
 
    Năm 2020 sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho Quân đội đòi hỏi ngành Thanh tra quốc phòng phải nâng cao hơn nữa chất lượng công tác, đổi mới mạnh mẽ, toàn diện trên các lĩnh vực của hoạt động thanh tra. Toàn ngành Thanh tra quốc phòng sẽ tiếp tục quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng về công tác thanh tra, hoàn thành các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất. Tăng cường giám sát và xử lý sau thanh tra, trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thực hiện kết luận thanh tra.
Tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, các biện pháp thu hồi tài sản tham nhũng, thực hiện tốt công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc….
                                                                                        Tấn Tuân
.