Ban Nội chính Trung ương: Nghiệm thu cơ sở đề tài, đề án khoa học

Thứ Tư, 10/08/2022, 16:52 [GMT+7]
    Sáng 10/8/2022, Hội đồng khoa học Cơ quan Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị nghiệm thu cơ sở 03 đề tài, đề án khoa học, gồm: (1) Đề tài “Sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước - thực trạng và giải pháp” do ThS. Đàm Văn Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Nội chính làm chủ nhiệm; (2) Đề án “Đổi mới công tác quản lý hành chính Tòa án nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp” do ThS. Nguyễn Quang Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách tư pháp làm chủ nhiệm; (3) Đề án “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân” do ThS. Lê Hồng Khang, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I làm chủ nhiệm. 
 
1
Quang cảnh Hội nghị
 
    Tiến sĩ Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Cơ quan Ban Nội chính Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu 03 đề tài, đề án nói trên. Tham dự Hội nghị nghiệm thu, ngoài thành viên của 03 Hội đồng nghiệm thu cơ sở còn có các đồng chí trong Hội đồng khoa học Cơ quan Ban Nội chính Trung ương.
    
2
Tiến sĩ Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học Cơ quan Ban Nội chính Trung ương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu
    
    Tại Hội nghị, sau khi nghe chủ nhiệm 03 đề tài, đề án trình bày báo cáo tóm tắt nội dung, kết quả nghiên cứu và các ý kiến của các đồng chí phản biện, ủy viên hội đồng nghiệm thu cơ sở của các đề tài, đề án. Đồng chí Tiến sĩ Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học Cơ quan, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở nhấn mạnh: Đây là các đề tài, đề án do Ban Nội chính Trung ương triển khai thực hiện với Hội đồng khoa học các ban Đảng Trung ương; các đề tài, đề án được nghiên cứu xuất phát từ yêu cầu thực tiễn mang tính thời sự rất cao; các đề tài, đề án đã thực hiện đúng như thỏa thuận trong hợp đồng với Hội đồng khoa học các ban Đảng Trung ương; đã triển khai đúng theo yêu cầu thuyết minh đã được phê duyệt.     
 
3
Đồng chí Đàm Văn Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Nội chính, Chủ nhiệm Đề tài  tài “Sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước – thực trạng và giải pháp” trình bày báo cáo tóm tắt Đề tài tại Hội đồng nghiệm thu
    
    Bên cạnh những kết quả mà các đề tài, đề án đã đạt được, Hội đồng nghiệm thu cơ sở 03 đề tài, đề án cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và đưa ra những ý kiến góp ý, khuyến nghị để Ban Chủ nhiệm các đề tài, đề án bổ sung, sửa chữa cả nội dung và hình thức.
     
4
Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách tư pháp, Chủ nhiệm Đề án “Đổi mới công tác quản lý hành chính Tòa án nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp” trình bày báo cáo tóm tắt Đề án tại Hội đồng nghiệm thu
    
    Hội đồng nghiệm thu thống nhất cao về kết quả nghiên cứu và đề nghị Ban Chủ nhiệm 03 đề tài, đề án tiếp thu đầy đủ những ý kiến góp ý của Thành viên Hội đồng nghiệm thu và đại biểu dự Hội nghị để bổ sung, hoàn thiện, bảo vệ trước Hội đồng Khoa học các Cơ quan Đảng Trung ương thời gian tới.
     
5
Đồng chí Lê Hồng Khang, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Chủ nhiệm Đề án “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân” trình bày báo cáo tóm tắt Đề án tại Hội đồng nghiệm thu
    Kết quả, 100% Thành viên của Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở nhất trí thông qua 03 đề tài, đề án nêu trên.
 Đặng Phước
.