Ban Nội chính Trung ương: Đấy mạnh học tập và làm theo tư tường, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ Nhật, 30/05/2021, 06:15 [GMT+7]
    Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, trong 05 năm qua, Ban Nội chính Trung ương đã bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương để cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; qua đó đã tạo được những chuyển biến tích cực trong toàn cơ quan, Đảng bộ về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

    Trong 05 năm qua, Ban Nội chính Trung ương đã kết hợp chặt chẽ giữa việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định số 55-QĐi/TW của Bộ Chính trị và Quy định 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quyết định 1049-QĐ/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sư suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

    1. Một số kết quả cụ thể như sau:
 
    - Kết quả tổ chức tuyên truyền, quán triệt, nghiên cứu, học tập Chỉ thị số 05-CT/TW Ban Nội chính Trung ương thường xuyên tuyên truyền các nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổ chức các hoạt động triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Đề án văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg, ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn mực đạo đức; với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, gắn với việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan. 
 
    Các vụ, đơn vị đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào Chương trình, Kế hoạch công tác hàng năm, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cán bộ, đảng viên; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị; chú trọng lồng ghép nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong sinh hoạt hàng tháng của các vụ, đơn vị. Trong đó, Tạp chí Nội chính và Trang thông tin điện tử tổng hợp của Ban đã mở các trang, chuyên mục tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 05-CT/TW; đăng tải thông tin phản ánh quá trình tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị; biểu dương các mô hình tốt, cách làm sáng tạo và những tấm gương “người tốt, việc tốt”, những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình có tính lan tỏa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, phê phán, uốn nắn kịp thời những nhận thức lệch lạc, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.
 
    - Việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức gắn với rà soát, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên Cùng với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương cũng chỉ đạo triển khai nghiêm túc Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 25/01/2017 của Đảng ủy Khối về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay. Theo đó, yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, đơn vị và cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cấp ủy viên xác định rõ trách nhiệm nêu gương, tự giác học tập trước, làm trước trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Do vậy, hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, bí thư chi bộ, cấp ủy viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ đã nêu cao tinh thần gương mẫu, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện trách nhiệm nêu gương.
 
    Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, trên cơ sở kế hoạch hàng năm của Đảng ủy Ban Nội chính Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW(1), 100% cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Cơ quan Ban Nội chính Trung ương đã xây dựng và thực hiện kế
hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% cán bộ, đảng viên có bản cam kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng hàng năm (theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương tại Công văn số 2952-CV/BTCTW, ngày 20/6/2017). Các vụ, đơn vị thường xuyên nhắc nhở các cán bộ, đảng viên quan tâm thực hiện nội dung đã cam kết; cuối năm có nhận xét, đánh giá về kết quả thực hiện đối với từng cán bộ, đảng viên; đây là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm.
 
    Ban Nội chính Trung ương đã xây dựng, ban hành Quy định về chuẩn mực, đạo đức của cán bộ, đảng viên Ban Nội chính Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung: Trung thành - Liêm chính - Bản lĩnh - Sáng tạo. Trên cơ sở quy định này, 100% các đơn vị, các chi bộ, cán bộ, đảng viên trong cơ quan nghiên cứu, vận dụng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Đảng ủy cơ quan cũng đã phối hợp với Lãnh đạo cơ quan chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế nội bộ của cơ quan; nghiên cứu xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong đấu tranh PCTN, lãng phí, quan liêu, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nhất là, đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới để triển khai thực hiện trong cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên Ban Nội chính Trung ương; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên cơ quan Ban Nội chính Trung ương(2),; Quy chế số 10-QC/BNCTW, ngày 04/8/2020 về văn hóa công sở tại Ban Nội chính Trung ương; Đảng ủy cơ quan đang xây dựng Quy định về cán bộ, đảng viên Ban Nội chính Trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW.
 
    - Xác định nội dung đột phá, bổ sung vào Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Ban Nội chính Trung ương đã xác định 04 nội dung đột phá để bổ sung vào Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị: (1) Rà soát để sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu, trọng tâm vào việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng
phí, quan liêu; (2) Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác; chống bệnh thành tích, hình thức; nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”; (3) Nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên; (4) Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị.
 
    Để cụ thể hóa 04 nội dung đột phá nêu trên, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy cơ quan đã ban hành Chương trình hành  động để tập trung lãnh đạo làm chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng; các chi bộ đã cụ thể hóa thành các nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện tốt những nội dung đột phá. Đồng thời, Đảng ủy và các chi bộ cũng đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
thành một nội dung trong Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan.
 
    - Kết quả công tác tuyên truyền; xây dựng điển hình tiên tiến Trên cơ sở Hướng dẫn số 124-HD/BTGTW, ngày 17/3/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh(3); theo đó, nhiều hoạt động kỷ niệm được diễn ra như: Đón xem các hoạt động kỷ niệm trên truyền hình; tổ chức cho cán bộ, công chức, nhân viên Ban Nội chính Trung ương về thăm quê Bác, lễ báo công với Bác; lãnh đạo Ban, Đảng ủy cơ quan phối hợp với Công đoàn cơ quan tổ chức toàn cán bộ Ban Nội chính Trung ương thắp hương đền thờ Khu di tích Đá Chông và Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An; có đơn vị chủ động tổ chức cho cán bộ, đảng viên trực tiếp thăm K9 để tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời và tấm gương Bác; tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; tổ chức tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên Tạp chí nội chính và Trang Thông tin điện tử tổng hợp. Qua đó, góp phần củng cố và bồi đắp bản lĩnh chính trị, niềm tin, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Ban. Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương đã đề nghị khen thưởng đối với 01 đồng chí đảng viên điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019 (theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương). 
 
    - Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW Sau khi Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được ban hành, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chương trình, Kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm. Các cuộc kiểm tra của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra và các chi bộ đều có nội dung đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 
    “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ;...”. Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị 
    2. Một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới:
    
    - Tiếp tục xác định rõ việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các vụ, đơn vị, chi bộ; chú trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các vụ, đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác.
 
    - Đề ra kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiết thực, cụ thể và sát hơn với đặc điểm của cơ quan, đơn vị để từng cán bộ, đảng viên xác định, đăng ký nội dung làm theo phù hợp với nhiệm vụ chính trị được giao; triển khai tốt chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.
 
    - Lựa chọn nội dung đột phá để đưa vào Chương trình hành động của Đảng ủy cơ quan thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
 
    - Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và của cấp ủy viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
 
    - Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Quy định số 55-QĐi/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quyết định số 1049-QĐ/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Quy định số 05-QĐ/BNCTW, ngày 25/02/2021 của Ban Nội chính Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên cơ quan Ban Nội chính Trung ương; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
    
    - Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và Kế hoạch số 181-KH/BNCTW, ngày 27/3/2020 của Ban Nội chính Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW.
 
    - Các cán bộ, đảng viên cần thực hiện nghiêm việc đăng ký, báo cáo, kiểm điểm, đánh giá kết quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm. Các vụ, đơn vị, chi bộ thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, đảng viên trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
    (1) Kế hoạch số 15-KH/ĐU, ngày 17/4/2018; Kế hoạch số 18-KH/ĐU, ngày 21/3/2019; Kế hoạch số 23-KH/ĐU, ngày 24/02/2020.
    (2) Quy định số 05-QĐ/BNCTW, ngày 25/02/2021. 
    (3) Kế hoạch số 185-KH/BNCTW, ngày 29/4/2020.
Ths. Tạ Văn Giang
(Ban Nội chính Trung ương)
.