Thái Bình: Kết quả công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Thứ Hai, 15/08/2022, 15:46 [GMT+7]
    Sáu tháng đầu năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Thái Bình tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách tư pháp, đặc biệt là Kết luận số 84-KL/TW, Kế hoạch số 08-KH/BCĐCCTPTW, ngày 19/11/2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương về triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW và Kế hoạch số 07-KH/BCĐ, ngày 18/01/2022 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh về thực hiện công tác cải cách tư pháp năm 2022 đến các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, thường trực huyện ủy, thành ủy, lãnh đạo các cơ quan nội chính cấp huyện. Các cơ quan nội chính đã chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 12 văn bản liên quan đến công tác cải cách tư pháp; chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách tư pháp gắn với triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của cơ quan, đơn vị. 
 
    Các cơ quan tư pháp đã tham gia ý kiến 50 dự thảo văn bản pháp luật, Sở Tư pháp thẩm định 14 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh và ủy ban nhân dân tỉnh; kiểm tra 09 văn bản quy phạm pháp luật do ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.. 
 
    Đảng ủy Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định của pháp luật.
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã ban hành 132 kiến nghị, 11 kháng nghị, 24 phòng ngừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị khắc phục vi phạm. Toà án nhân dân hai cấp đã thụ lý 3.000 vụ, việc các loại, đã giải quyết 1.974 vụ, việc, đạt tỷ lệ 65,8%; ra quyết định thi hành án phạt tù đối với 874 bị án (đạt tỉ lệ 100%), trong đó đã thi hành 802 bị án, còn 72 bị án chưa thi hành. Đã tổ chức 07 phiên tòa xét xử lưu động; đăng tải 1.340 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân, tạo sự công khai, minh bạch trong hoạt động của Tòa án. Các Trung tâm hòa giải đối thoại tại Tòa án hai cấp đã tiến hành hòa giải, đối thoại 1.346 vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính; trong đó hòa giải, đối thoại thành 682 vụ, việc; đạt tỷ lệ 50,7%.
 
    Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Tổ chức bộ máy của ngành Tòa án được củng cố, kiện toàn; đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án nhân dân hai cấp có trình độ chuyên môn vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt và tinh thần trách nhiệm cao đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp giai đoạn hiện nay.
 
    Công tác thi hành án hình sự được chú trọng, các ngành đã thường xuyên phối hợp rà soát những bị án bị phạt tù hiện còn tại ngoại để đôn đốc hoặc bắt thi hành án. Cơ quan công an tổ chức chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý người bị tạm giữ, tạm giam. Ban Chi ủy Cục Thi hành án Dân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thi hành xong 1.980 việc dân sự (đạt tỷ lệ55,11%) và trên 57.631 triệu đồng (đạt tỷ lệ 11,12%).
 
    Công tác giám sát của các cơ quan dân cử và phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với hoạt động tư pháp được quan tâm. Sáu tháng đầu năm, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức 01 cuộc giám sát việc thực hiện Luật nghĩa vụ Quân sự và Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh, đang thực hiện cuộc giám sát chuyên đề về tình hình chấp hành pháp luật về tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức và việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021. 
 
    Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh là tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 49-NQ/TW; Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW; Kết luận số 84-KL/TW; Kế hoạch số 08-KH/BCĐCCTPTW và Kế hoạch số 268-KH/TU, ngày 26/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 84-KL/TW; Kế hoạch số 08-KH/TU, ngày 18/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kế hoạch số 08-KH/BCĐCCTPTW, ngày 19/11/2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương về triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách tư pháp, các văn bản pháp luật mới ban hành. 
 
    Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với cơ quan tư pháp; chăm lo công tác xây dựng Đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, tuyển dụng cán bộ, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, nhất là đội ngũ có chức danh tư pháp có phẩm chất, năng lực, uy tín, đảm bảo đủ về số lượng, giỏi về nghiệp vụ, phải thực sự liêm chính, công tâm, chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 
 
    Nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; đổi mới tổ chức phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp; thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai chứng cứ; công khai bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án để nhân dân tham gia giám sát hoạt động của tòa án bảo đảm tính công khai, minh bạch trong hoạt động xét xử.
 
    Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực cải cách tư pháp; tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác cải cách tư pháp; tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội và người dân quan tâm. 
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp. Theo dõi, đôn đốc các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 07-KH/BCĐ, ngày 18/01/2022 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh về thực hiện công tác cải cách tư pháp năm 2022.
Phạm Thị Hồng Vân
.