Lào Cai: Kết quả công tác Cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2022

Thứ Năm, 11/08/2022, 06:37 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2022, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp (CCTP) tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ CCTP năm 2022.
 
    Theo báo cáo, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh đã phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông báo chỉ đạo về công tác Thi hành án dân sự và văn bản kiến nghị Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về công tác Thi hành án dân sự; văn bản tham gia ý kiến vào dự thảo “Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; báo cáo tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh năm 2021, Kết luận số 12- KL/BCĐ ngày 13/01/2022 và Chương trình số 14-CTr/BCĐ ngày 27/01/2022 về chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo; thực hiện xong cuộc kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 07/4/2021 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCTP trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025 tại Sở Tư pháp tỉnh; tổ chức 02 hội nghị của Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh: (1) Hội nghị tổng kết hoạt động BCĐ CCTP năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác CCTP năm 2022; (2) Hội nghị đánh giá hoạt động của BCĐ CCTP tỉnh quý I, triển khai nhiện vụ quý II/2022; tổ chức 01 cuộc kiểm tra  công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về công tác nội chính, cải cách tư pháp; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; việc tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn; việc thực hiện các thông báo kết luận, văn bản yêu cầu của Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Thắng.  Theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng xử lý, giải quyết theo thẩm quyền 17 vụ án, vụ việc… 
 
Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2022
Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2022
    Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị mình thực hiện tốt công tác CCTP theo chương trình số 14-CTr/BCĐ ngày 27/01/2022 và kết luận số 16-KL/BCĐ ngày 04/4/2022 của BCĐ theo chức năng, nhiệm vụ, cụ thể.
 
    UBND tỉnh: Ban hành Kế hoạch số 447/KH-UBND ngày 31/12/2021 triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 02/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân. Chỉ đạo các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án hành chính, kịp thời xử lý những vướng mắc trong việc thi hành án hành chính; thực hiện tốt việc tham gia đối thoại với người dân, tham gia phiên tòa, cung cấp hồ sơ, chứng cứ cho Tòa án để thúc đẩy giải quyết vụ việc, vụ án.
 
    HĐND tỉnh: Chỉ đạo tổ chức cuộc giám sát liên quan đến cải cách tư pháp theo chương trình kế hoạch của Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh đề ra, như: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức phân bổ kinh phí, mức chi đặc thù đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; giám sát việc sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện chính sách tinh giản biên chế các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019-2021. Chỉ đạo giám sát thường xuyên đối với hoạt động của Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh.
 
    Công an tỉnh: Tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 07/4/2017 về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác giải quyết tố giác tin báo tội phạm, vi phạm pháp luật và Nghị quyết liên ngành nội chính số 04/NQ-LN ngày 05/10/2017 về việc phối hợp tiếp nhận, quản lý, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 6 tháng đầu năm, Cơ quan Cảnh sát điều tra hai cấp đã bắt, giữ: 508 đối tượng; khởi tố mới 235 vụ, 433 bị can; kết luận chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 210 vụ/405 bị can. Ban hành Quyết định quy chế hoạt động của Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh; hướng dẫn phân công trách nhiệm trong nhiệm vụ áp giải bị can, bị cáo đang quản lý tại Trại giam, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ. 
 
    Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKS ngày 27/12/2021 của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao về công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022. Đã phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án xác định được 31 vụ án trọng điểm để điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo xử lý nghiêm minh, kịp thời, chính xác nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Phối hợp tổ chức 51 phiên tòa rút kinh nghiệm hình sự; tham gia 11 phiên tòa xét xử lưu động, nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương; tiếp tục phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp để theo dõi, quản lý chặt chẽ số vụ án, bị can tạm đình chỉ điều tra. Đến thời điểm báo cáo, số án tạm đình chỉ tại cơ quan điều tra là 129 vụ/84 bị can; số án tạm đình chỉ tại Viện kiểm sát là 18 vụ/22 bị can.
 
    Tòa án nhân dân tỉnh: Triển khai thực hiện Nghị quyết 176-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2022 của Ban Cán sự Đảng TAND Tối cao về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm của Tòa án nhân dân năm 2022; Tổng số án Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Lào Cai thụ lý 2.051 vụ, việc các loại (trong đó án cũ chuyển sang 573 vụ, việc; án mới thụ lý 1.478 vụ, việc); đã giải quyết 1.514 vụ, việc; còn 537 vụ, việc đều trong hạn luật định. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án, tiếp nhận các trang thiết bị phục vụ cho công tác hòa giải, đối thoại trước tố tụng. Công khai 1.141 bản án, quyết định. Tổ chức 01 Hội nghị tập huấn trực tuyến cho Hội thẩm Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Lào Cai. Tiếp nhận, lắp đặt các trang thiết bị phục vụ thi hành Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án trong Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 18/QĐ-TANDTC, ngày 25/01/2022 của Tòa án nhân dân tối cao về điều chuyển tài sản, mua sắm tập trung phục vụ thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án năm 2021 và Công văn số 17/TANDTC-HKTC, ngày 26/01/2022 của Tòa án nhân dân tối cao về bàn giao, tiếp nhận tài sản mua sắm tập trung phục vụ thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án năm 2021. Đối với việc tổ chức các phiên tòa trực tuyến theo quy định của Nghị quyết số 33/2021/QH15, ngày 12/11/2021 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến và Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP, ngày 15/12/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến. Ngày 09/6/2022, Tòa án nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 30/KH-TA về việc tổ chức phiên tòa trực tuyến, theo đó, đã tổ chức thí điểm xét xử trực tuyến 04 vụ án hình sự vào ngày 28,29/6/2022 tại điểm cầu trung tâm là Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai và điểm cầu thành phần tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lào Cai.
 
    Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Đã thụ lý: 3314 việc /1.424, 17 tỷ đồng, trong đó: số kỳ trước chuyển sang:  1.712 việc /1.168,505 tỷ đồng; số mới thụ lý: 1.602 việc/255,665 tỷ đồng). Ủy thác thi hành án: 20 việc/87, 465 tỷ đồng. Thu hồi, hủy quyết định thi hành án: 07 việc/2,632 tỷ đồng. Tổng số phải thi hành:  3.287 việc/1.334, 074 tỷ đồng, đã giải quyết xong: 1.585 việc/117,224 tỷ đồng. Tiếp nhận theo dõi 07 việc thi hành án hành chính, kết quả đã thi hành xong 03 việc.
 
    Sở Tư pháp tỉnh: Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 24/01/2022 công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022; trình Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Hội đồng PHPBGDPL năm 2022; văn bản về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, triển khai một số nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật; văn bản về việc củng cố, kiện toàn Thành viên Hội đồng và Tổ thư ký Hội đồng PHPBGDPL; Kế hoạch số14/KH-STP ngày 15/02/2022 phổ biến pháp luật đợt I năm 2022. Tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động bổ trợ tư pháp.
 
    Sở Tài chính tỉnh: Phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy thẩm định nhu cầu đề xuất hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương của các cơ quan tư pháp năm 2022, đã tham mưu cho UBND tỉnh về hỗ trợ Sở Tư pháp 2.166 tỷ đồng; thẩm định trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan tư pháp tỉnh 1.128,62 triệu đồng.
Nguyễn Thêu  
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
.