Đà Nẵng: Tăng cường kiểm tra, giám sát trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Năm, 28/09/2023, 06:39 [GMT+7]
    Đoàn giám sát số 7, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố Đà Nẵng đã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với Ban Thường vụ Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn giám sát chủ trì Hội nghị. 
 
    Theo báo cáo của Đoàn giám sát, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai các quy định của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy và quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cụ thể hóa nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong toàn khối; gắn thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định về những điều đảng viên không được làm.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Ban Thường vụ Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố đã chủ động ban hành văn bản về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác chấn chỉnh tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên trong khối. Qua đó, đã phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Bên cạnh đó, đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; quy định về chuyển đổi vị trí công tác; công khai minh bạch trong việc sắp xếp lại cơ cấu, tổ chức, bộ máy, nhân sự; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm ngăn ngừa và phát hiện kịp thời các vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy khối được kiểm tra, giám sát; đồng thời, yêu cầu khắc phục những tồn tại, hạn chế do Đoàn giám sát đã nêu. 
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy khối tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm quan điểm, chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như chỉ đạo của thành phố về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức đảng, đảng viên theo các kết luận thanh tra, kiểm toán; thực hiện tốt công tác tiếp dân và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát trách nhiệm người đứng đầu, nhất là trong lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. 
P.V
.