Gắn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với công tác đấu tranh tư tưởng

Thứ Ba, 29/11/2022, 10:36 [GMT+7]
    Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030" nhằm triển khai kịp thời, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Đề án xác định, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa lâu dài; phải tiến hành cương quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục với những bước đi vững chắc, tích cực và có trọng tâm, trọng điểm.
 
    Theo Đề án, Bộ Giao thông vận tải sẽ lấy phòng ngừa là chính, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực là quan trọng, cấp bách; gắn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực, không được đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong điều hành; thực hiện nghiêm việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và trách nhiệm noi gương; khuyến khích sự chủ động, tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hoạt động giám sát, phát hiện và tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực.
 
Một cuộc họp của Bộ Giao thông vận tải
Một cuộc họp của Bộ Giao thông vận tải
    Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi tham nhũng, tiêu cực ngay từ đơn vị, doanh nghiệp và sự tác động tiêu cực của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước; xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật khi bị phát hiện…
 
    Để công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt hiệu quả cao, trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, Bộ Giao thông vận tải đã đề ra một số giải pháp: (1) Tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… (2) Chủ động nhận diện cụ thể những khâu, công việc, vị trí tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng, tiêu cực của tổ chức, cá nhân để xây dựng quy định và cơ chế tự kiểm tra, kiểm soát, giám sát phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó tập tung một số lĩnh vực: Công tác quản lý và thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản; hoạt động cấp phép, cho phép, thỏa thuận về các chuyên ngành đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không, đăng kiểm, quản lý chất lượng và đấu thầu các công trình thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý Nhà nước thuộc ngành Giao thông vận tải. Các lĩnh vực nhạy cảm khác thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải; Quản lý tài chính công, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công; công tác đào tạo, sát hạch, cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn; công tác đăng kiểm phương tiện, thiết bị giao thông vận tải, đặc biệt là phương tiện, thiết bị nhập khẩu… (3) Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, kiểm soát tài sản thu nhập, kiểm toán nội bộ, tập trung vào các lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính khép kín, nhạy cảm, dễ phát sinh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (4) Tăng cường công tác kiểm tra, có biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế ngay từ giai đoạn bắt đầu triển khai thực hiện các nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác theo dõi, đôn đốc và xử lý sau thanh tra, kiểm tra. (5) Tăng cường công tác phối hợp để huy động sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực …
Quỳnh Hoa
.