Vĩnh Phúc: Thực hiện chính sách pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thứ Sáu, 10/06/2022, 07:42 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành văn bản về việc thực hiện chính sách pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế, đảm bảo việc thực hiện đúng chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh.
 
    Thực hiện Văn bản số 11/BC-ĐĐBQH ngày 25/4/2022 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn, trong đó, cần khắc phục tồn tại, hạn chế, đảm bảo việc thực hiện đúng chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, giai đoạn 2016-2021
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, giai đoạn 2016-2021
    Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thời gian tới tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cùng với đó, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, gắn với công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên.
 
    Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và chế độ trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong quản lý sử dụng ngân sách Nhà nước. Phát huy vai trò giám sát của các tổ chức đoàn thể trong mỗi cơ quan, đơn vị để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện công khai hành vi lãng phí, kết quả xử lý hành vi lãng phí theo quy định. Bảo vệ người cung cấp thông tin chống lãng phí.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các sở, ngành tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế quản lý, hệ thống văn bản quy định của tỉnh về tổ chức, biên chế; về quản lý, sử dụng ngân sách, vốn, tài nguyên khoáng sản, môi trường và tài sản Nhà nước.
                                                                                        Mai Loan
.