Hà Nội: Ban hành Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

Thứ Tư, 08/06/2022, 14:43 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.
 
    Kế hoạch nhằm đánh giá đúng kết quả công tác lãnh đạo và thực hiện phòng, chống tham nhũng của Ủy ban nhân dân thành phố; tăng cường công tác phối hợp phòng, chống tham nhũng giữa Ủy ban nhân dân thành phố và Thanh tra Chính phủ; nâng cao hiệu quả, chất lượng thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về công tác phòng, chống tham nhũng. Việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 theo bộ chỉ số tiêu chí đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh của Thanh tra Chính phủ là nhiệm vụ quan trọng, cần được thực hiện nghiêm túc; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng được đánh giá cả về định tính và định lượng.
 
Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực triển khai kế hoạch kiểm tra tại Thành ủy Hà Nội
Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực triển khai kế hoạch kiểm tra tại Thành ủy Hà Nội
    Về nội dung đánh giá: (1) Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước, công tác phòng, chống tham nhũng được đánh giá qua việc thực hiện công khai, minh bạch theo quy định Luật Phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính; xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; kiểm soát xung đột lợi ích; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức; kiểm soát tài sản thu nhập và thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. (2) Công tác phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước được đánh giá qua việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm tra nội bộ trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước; thực hiện các biện pháp công khai, minh bạch; kiểm soát xung đột lợi ích trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước; thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước.
 
    Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã trực thuộc báo cáo đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của đơn vị mình và kết quả của thành phố theo lĩnh vực, nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình để tổng hợp chung, xây dựng báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của Ủy ban nhân dân thành phố…
                                                                                              Hải Hà
.