Thanh tra Chính phủ: Ban hành kế hoạch hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Thứ Sáu, 26/02/2021, 14:37 [GMT+7]
    Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kế hoạch hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021. Kế hoạch nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính, tài sản, thời gian và nguồn nhân lực trong cơ quan; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đưa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành nhiệm vụ thường xuyên ở tất cả các đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nâng cao hiệu quả việc kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các đơn vị được thanh tra thông qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước.
 
Một Hội nghị ngành Thanh tra
Một Hội nghị ngành Thanh tra
    Nội dung của Kế hoạch hành động gồm: Thực hiện siết chặt kỷ luật tài khóa - ngân sách Nhà nước, bảo đảm chi ngân sách Nhà nước tiết kiệm, hiệu quả và theo đúng dự toán; triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách; rà soát sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài đảm bảo phục vụ yêu cầu công tác.
 
    Thực hiện cải cách hành chính tiền lương và bảo hiểm xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 27/NQ-TƯ và Nghị quyết số 28/NQ-TƯ của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, tiết kiệm triệt để trong sử dụng văn phòng phẩm, điện nước, xăng xe... Đảm bảo thực hiện hiệu quả phần mềm ứng dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, hạn chế việc in ấn, tiết kiệm thời gian chuyển tải thông tin so với phương thức truyền thống; tổ chức các hội nghị truyền hình trực tuyến có chất lượng, phục vụ họp giao ban tháng cũng như các hội nghị truyền hình theo yêu cầu tác nghiệp, quản lý, điều hành của cơ quan, đẩy mạnh các biện pháp tiết kiệm kinh phí thường xuyên…
 
    Tập trung việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, quản lý, giám sát chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định của nhà nước đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và thời hạn giải ngân, sử dụng vốn hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành đi vào sử dụng Dự án Xây dựng Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội. 
 
    Hoàn thiện các bước trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư trong năm 2021 dự án xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung; tiếp tục khai thác, sử dụng có hiệu quả các phần mềm: điều hành tác nghiệp phục vụ quản lý, điều hành giám sát hoạt động của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra; hệ thống quản lý lưu trữ hồ sơ đoàn thanh tra; hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, phần mềm tiếp công dân, xử lý đơn thư, phần mềm kết nối văn bản liên thông với Văn phòng Chính phủ; phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về phòng, chống tham nhũng và một số phần mềm ứng dụng khác. 
 
    Thanh tra Chính phủ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị dự toán phải tăng cường công tác quản lý chi tiêu tài chính, sử dụng tài sản công đảm bảo đúng mục đích, chống lãng phí các khoản chi hành chính không cần thiết; đồng thời có biện pháp khuyến khích, tăng cường ý thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc sử dụng tài sản công một cách tiết kiệm, hiệu quả. 
 
    Thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch; tổ chức sắp xếp, xử lý xe ô tô đảm bảo tiêu chuẩn, định mức theo đúng quy định của Chính phủ; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của các đơn vị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế. 
                                                                                       Mạnh Hùng
.