Quảng Nam: Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2021

Thứ Hai, 22/02/2021, 06:44 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 11/1/2021 về Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021.
 
    Kế hoạch được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, từng bước nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; đẩy lùi tham nhũng, góp phần xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc thực thi quyền lực của các cơ quan Nhà nước. Nâng cao nhận thức của xã hội về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; thúc đẩy sự tham gia chủ động của các tổ chức, đoàn thể xã hội, các phương tiện truyền thông và mọi công dân trong công tác phòng, chống tham nhũng.
 
Một Hội nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Một Hội nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
    Nội dung công tác phòng, chống tham nhũng tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau đây: (1) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; (2) Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ; (3) Kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ; Hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác PCTN; (4) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử; nâng cao hiệu quả công tác giám định và thu hồi tài sản tham nhũng; (5) Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội; Kiện toàn tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng.
                                                                                    Thanh Loan
.