Bình Định: Nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, xử lý những hành vi tham nhũng

Thứ Năm, 18/02/2021, 07:27 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định vừa ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.
 
    Việc ban hành kế hoạch là nhằm mục đích tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống tham nhũng (PCTN), Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc”; nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, xử lý những hành vi tham nhũng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; thúc đẩy thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước của địa phương năm 2021.
 
Một cuộc họp của Thanh tra tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng
Một cuộc họp của Thanh tra tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng
    Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý phải xác định công tác PCTN là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và là giải pháp quan trọng trong chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Người đứng đầu các ngành. Địa phương, đơn vị phải gương mẫu, quyết liệt, đề cao trách nhiệm cá nhân, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về PCTN bảo đảm thường xuyên, đồng bộ, kiên quyết, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng ngành, địa phương, đơn vị, 
 
    Kế hoạch yêu cầu tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp sau: (1) Tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về  PCTN cho cán bộ và Nhân dân. Theo đó, các ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp để bảo đảm đến cuối năm 2021 đạt được các mục tiêu đã đề ra trong Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh thực hiện “Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Bình Định. (2) Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện thường xuyên, kiên quyết, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa tham nhũng đã đề ra trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trọng tâm là các nhiệm vụ, giải pháp theo quy định của Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. (3) Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác PCTN; xem xét, xử lý nghiêm trường hợp người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác đối với người có chức vụ, quyền hạn có hành vi vi phạm liên quan đến tham nhũng theo đúng quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan chức năng làm rõ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến tham nhũng. (4) Chỉ đạo tăng cường công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng theo tinh thần Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ qua công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, giải quyết tố cáo, xử lý tố giác, tin báo tội phạm và công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản của Nhà nước bị thất thu, thất thoát do tham nhũng gây ra. Công khai kết quả xử lý các vụ việc tham nhũng nhằm phát huy tác dụng giáo dục, cảnh báo, răn đe, phòng ngừa. (5) Người đứng đầu các ngành, địa phương, đơn vị chú trọng thực hiện tốt việc xây dựng, ban hành kịp thời các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo về công tác PCTN trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý; chỉ đạo tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp dưới trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN. Thực hiện tốt việc phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan chức năng có liên quan; giữa chính quyền với Mặt trận và các đoàn thể trong công tác PCTN.
                                                                               Trịnh Thăng Quyết
.