Cà Mau: Ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

Chủ Nhật, 21/02/2021, 06:37 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021. Theo đó, nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2021 là tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; phát hiện và xứ lý hành vi tham nhũng.
 
    Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thanh tra, kiểm tra công vụ về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, tham nhũng vặt. Nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức.
 
Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm phòng ngừa tham nhũng
Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm phòng ngừa tham nhũng
    Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử.
 
    Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí, người dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước theo các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.
 
    Thông qua đó, nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm các cấp, các ngành, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, có năng lực và trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng.
                                                                                                     P.V
.