Nghệ An: Ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021

Thứ Bảy, 27/02/2021, 07:29 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 16-KH/UBND ngày 14/01/2021 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.
 
    Thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị quyết 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị số 10-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp  trong giải quyết công việc, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 16 ngày 14/01/2021 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.
 
    Với mục đích tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, ngành, địa phương trong việc chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống tham nhũng, nâng cao ý thức, nhận thức của cán bộ,  công chức, viên chức và phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn xã hội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, Kế hoạch đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng; công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng; phát huy vai trò xã hội trong phòng, chống tham nhũng.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021 để tổ chức thực hiện tại đơn vị, địa phương mình. Đồng thời giao Thanh tra tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức theo dõi, đôn đốc việc xây dựng và triển khai  thực hiện kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng.
Lê Thị Thủy
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An)
.