Thanh tra tỉnh Cao Bằng: Phát huy vai trò trong đấu tranh phòng ngừa các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng

Thứ Bảy, 21/11/2020, 08:22 [GMT+7]
    Trong giai đoạn 2015-2020, Thanh tra tỉnh Cao Bằng luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai có hiệu quả các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (PCTN).
 
    Hằng năm, căn cứ vào chương trình, kế hoạch định hướng của Thanh tra Chính phủ và bám sát tình hình nhiệm vụ của địa phương, Thanh tra tỉnh và thanh tra các sở, ban ngành, huyện, thành phố đã chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch thanh tra để trình thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp phê duyệt theo quy định, đảm bảo việc triển khai các cuộc thanh tra theo đúng nội dung, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
 
Một cuộc họp của Thanh tra tỉnh Cao Bằng
Một cuộc họp của Thanh tra tỉnh Cao Bằng
    Trong 5 năm qua, toàn ngành thanh tra đã tiến hành 366 cuộc thanh tra hành chính, đã phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền là trên 21,3 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi trên 14,8 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác gần 6,4 tỷ đồng; đã thu hồi gần 12 tỷ đồng. Riêng Thanh tra tỉnh đã tiến hành 69 cuộc thanh tra, đạt 100% kế hoạch. Qua thanh tra phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền trên 13 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi trên 10,9 tỷ đồng; xử lý khác trên 2,5 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm. Thanh tra các sở ngành tiến hành 792 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành đối với 7040 đơn vị, cơ sở, cá nhân; qua đó phát hiện sai phạm về kinh tế để tiến hành kiến nghị thu hồi, kiến nghị xử lý khác và xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 16,6 tỷ đồng. 
 
    Hoạt động thanh tra, kiểm tra trọng tâm hướng vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý và cơ chế, chính sách; thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là ở các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực như đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản... Công tác xử lý chồng chéo trong các cơ quan thanh tra cũng được Thanh tra tỉnh chú trọng và tổ chức thực hiện tốt, đảm bảo công tác thanh tra, kiểm tra không làm ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường các cơ quan, đơn vị liên quan. Kết luận thanh tra, kiến nghị xử lý được đưa ra đảm bảo tính kịp thời, chính xác, khách quan, công tâm, có tính khả thi cao. 
 
    Trong gia đoạn vừa qua, Thanh tra tỉnh và thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phố đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền từng bước chấn chỉnh, hoàn thiện hơn công tác quản lý, thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cơ chế, chính sách trên một số lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, còn nhiều sở hở trong quản lý nhà nước, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh chú trọng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; làm tốt công tác tham mưu cho cấp có thẩm quyền trong công tác quản lý nhà nước về thanh tra trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc đối với thanh tra các sở, ngành và thanh tra huyện, thành phố làm tốt chức năng, nhiệm vụ.
 
    Ngành Thanh tra đã tập trung tham mưu trong việc xem xét giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) và công tác tiếp của công dân, chú trọng và giải quyết dứt điểm những đơn thư tồn đọng kéo dài, phức tạp, khiếu nại vượt cấp, giải quyết ngay tại cơ sở, tránh khiếu kiện đông người; tập trung tham mưu cho cấp có thẩm quyền trong giải rà soát, xem xét giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc KNTC, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của công dân, tổ chức, góp phần giữ vững ổn định tình hình chính trị - xã hội và củng cố lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền. Trong những năm qua, Thanh tra tỉnh đã tham gia cùng lãnh đạo UBND tỉnh tiếp 857 lượt công dân; tại cơ quan Thanh tra tỉnh tiếp 162 lượt công dân đến KNTC; tiếp nhận, xem xét xử lý 212 đơn thư; công tác quản lý nhà nước về KNTC, tiếp công dân được cơ quan thanh tra tham mưu cho cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả.
 
    Về công tác PCTN, Ngành đã tham mưu cho thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước quán triệt, tổ chức thực hiện chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác PCTN; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN nhằm nâng cao, tạo sự chuyển biến về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; tổng hợp tình hình, kết quả PCTN theo quy định; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ngành trong theo dõi, nắm, xử lý các vụ việc về PCTN, nhất là các vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. Trong 5 năm qua, các cấp, các ngành đã tổ chức 9.781 cuộc tuyên truyền PCTN cho 478.015 lượt người; phát hành, xuất bản 8536 đầu sách, tài liệu; các cơ quan thông tin truyền thông đăng tải nhiều tin, bài về PCTN. Các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng.
 
    Tổ chức hệ thống cơ quan thanh tra được sắp xếp ngày càng được hoàn thiện, đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là thanh tra viên thường xuyên được quán triệt về tư tưởng chính trị, nâng cao tinh thần trách nhiệm công vụ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thủ trưởng, cấp ủy các cơ quan thanh tra quan tâm công tác kiện toàn các chức danh, chức vụ để kịp thời phụ trách xử lý các nhiệm vụ được giao; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị được quan tâm thực hiện hàng năm.Đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn ngành thanh tra tỉnh cơ bản được kiện toàn về số lượng, chất lượng ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Ngành trong giai đoạn phát triển mới.
 
    Có thể nói trong những năm qua, ngành Thanh tra Cao Bằng đã luôn giữ vững và phát huy được vai trò trong đấu tranh phòng ngừa các biểu hiện tiêu cực, phát hiện, xử lý vi phạm, tham nhũng, chấn chỉnh hoạt động quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội của các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh, góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách, quy định pháp luật về giải quyết KNTC tiếp công dân và PCTN trên địa bàn tỉnh. 
(Đinh Văn Vụ)  
Thanh tra tỉnh Cao Bằng
.