Yên Bái: Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh

Thứ Hai, 21/09/2020, 11:43 [GMT+7]
    Từ năm 2013 đến nay, Tỉnh ủy Yên Bái đã chỉ đạo tổ chức, thực hiện có hiệu quả Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng và Hướng dẫn số 27-HD/BTGTW ngày 20/02/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, chính quyền các địa phương, cơ quan truyền thông đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng; qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý thức đấu tranh phòng, chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác. 
 
Hội nghị triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tố cáo năm 2018 của tỉnh Yên Bái
Hội nghị triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tố cáo năm 2018 của tỉnh Yên Bái
    Thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa phương thức cung cấp thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng. Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau, như: Tuyên truyền trên trang tin điện tử các ban, sở, ngành, địa phương; in, phát tờ gấp, tờ rơi; tuyên truyền cổ động trực quan, tổ chức tập huấn, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, truyền thông qua mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp... cũng đã được quan tâm, chú trọng.
 
    Kết quả từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 9.140 hội nghị, lớp tuyên truyền, quán triệt, bồi dưỡng pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho hơn 524.170 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người dân; phát hành trên 11.566 cuốn sách, tài liệu về phòng, chống tham nhũng. 
 
    Các cơ quan chức năng của tỉnh đã kịp thời thông tin cho báo chí kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng; những vấn đề trọng tâm trong công tác phòng, chống tham nhũng. Nội dung thông tin đảm bảo khách quan, chính xác, góp phần quan trọng trong việc định hướng dư luận, công khai minh bạch trong phòng, chống tham nhũng. 
                                                                                  Hồng Anh
.