Bình Định: Tiến hành 3.170 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội

Thứ Hai, 24/08/2020, 07:07 [GMT+7]
    Từ năm 2015 đến 30/6/2020, ngành Thanh tra tỉnh Bình Định đã tiến hành 413 cuộc thanh tra hành chính. Qua thanh tra phát hiện sai phạm về kinh tế 93 tỷ 740 triệu đồng, 26.892.692 m2 đất các loại; đã xử lý thu hồi về cho Nhà nước 51 tỷ 275 triệu đồng và 319.687 m2 đất các loại; kiến nghị xử lý hình thức khác 42 tỷ 465 triệu đồng và 26.573.005 m2 đất các loại; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm, xử lý hành chính đối với 121 tập thể và 292 cá nhân có khuyết điểm, sai phạm; chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ để xử lý theo pháp luật 14 vụ, 12 đối tượng có dấu hiệu tội phạm.
 
Thanh tra tỉnh Bình Định triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020
Thanh tra tỉnh Bình Định triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020
    Thanh tra các cấp, các ngành đã theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra theo quy định của pháp luật; kết quả đã thu hồi về cho Nhà nước 38 tỷ 685 triệu đồng (đạt tỷ lệ 75,45%) và 282.518 m2 đất các loại (đạt tỷ lệ 88,37%).
 
    Thanh tra các sở đã tiến hành 3.170 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; phát hiện 19.904 lượt tổ chức, cá nhân có sai phạm, vi phạm, trong đó phát hiện sai phạm về kinh tế đã xử lý thu hồi về cho Nhà nước 9 tỷ 675 triệu đồng; ban hành 19.618 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 1.556 lượt tổ chức và 18.062 lượt cá nhân với số tiền 43 tỷ 992 triệu đồng; chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ để xử lý theo pháp luật 01 vụ có dấu hiệu tội phạm; thu hồi về cho Nhà nước số tiền 51.452 triệu đồng…
 
    Việc thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thanh tra và pháp luật chuyên ngành có liên quan. Thanh tra tỉnh đã tiến hành 05 cuộc thanh tra tại 08 doanh nghiệp Nhà nước và công ty cổ phần có vốn Nhà nước, phát hiện 06 doanh nghiệp có sai phạm về kinh tế với số tiền 2 tỷ 549 triệu đồng và 667.492 m2 đất lâm nghiệp; đã xử lý thu hồi về cho Nhà nước 2 tỷ 277 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 272 triệu đồng và 667.492 m2 đất lâm nghiệp. 
 
    Định kỳ hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định phê duyệt kế hoạch kiểm tra báo cáo tài chính hằngg năm đối với các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ, nhằm phát hiện và xử lý sai phạm. 
                                                                                 Hương Giang
.