Quảng Nam: Ban hành Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Thứ Tư, 03/06/2020, 15:13 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
 
    Kế hoạch được ban hành nhằm triển khai áp dụng bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (bộ chỉ số) đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh năm 2019 theo Quyết định số 312/QĐ-TTCP ngày 4/5/2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam trong công tác phòng, chống tham nhũng.
 
Một Hội nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Một Hội nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
    Từ hiệu quả và thực tiễn triển khai áp dụng bộ chỉ số, từng bước hoàn thiện và kiến nghị với Chính phủ, Thanh tra Chính phủ sửa đổi các quy định của pháp luật về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng; nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tại Quảng Nam nói riêng và toàn quốc nói chung. Tăng cường phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Thanh tra Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng trên cơ sở phối hợp đánh giá, chia sẻ và nhân rộng những thực tiễn tốt, hỗ trợ các hoạt động trong công tác phòng, chống tham nhũng; nâng cao hiệu quả, chất lượng thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng; từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác phòng, chống tham nhũng.
 
    Phạm vi đánh giá bao gồm các hoạt động quản lý Nhà nước về phòng, chống tham nhũng của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; kết quả thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng của các cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, TP. Thời kỳ đánh giá từ 16/12/2018 đến 15/12/2019.
 
    Việc triển khai Bộ chỉ số phải được thực hiện đồng bộ giữa cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chủ trì với các cơ quan có trách nhiệm cung cấp số liệu, chứng cứ có liên quan, tránh chồng chéo, trùng lắp; không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị; việc triển khai phải đảm bảo khách quan, khoa học, tiết kiệm, hiệu quả.
 
    Giao Thanh tra tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập tổ công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện đánh giá, xây dựng báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019.
                                                                                                      P.V
.