Bắc Ninh: Thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thứ Năm, 04/06/2020, 06:49 [GMT+7]
    Trong thời gian qua, các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên nhiều lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế, ổn định an ninh, quốc phòng.
 
    Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chỉ đạo triển khai đến các đơn vị, địa phương; tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đặc biệt là học tập và làm theo Bác về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí tới các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh...
 
Bắc Ninh thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên nhiều lĩnh vực
Bắc Ninh thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên nhiều lĩnh vực
    Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các đoàn thể tổ chức học tập, quán triệt những nội dung liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả việc chi tiêu công, tiếp khách, tổ chức các hội nghị, hội thảo; quản lý, sử dụng tài sản công, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại đúng tiêu chuẩn; quản lý sử dụng ngân sách đúng mục đích, chế độ thông qua công tác lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước đối với từng lĩnh vực theo chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt các cơ chế quản lý tài chính, nhất là quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí và kinh phí quản lý hành chính trong cơ quan…
 
    Hạn chế chi tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ hội, khánh tiết, công tác nước ngoài. Tham nhũng, lãng phí từng bước được kiềm chế, có chiều hướng thuyên giảm...
 
    Năm 2019, qua công tác thanh tra, kiểm tra, ngành Thanh tra tỉnh đã phát hiện các sai phạm về kinh tế, trong đó đã kiến nghị thu hồi gần 24 tỷ đồng và chuyển cơ quan điều tra khởi tố 2 vụ việc. Thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ quan quản lý nhà nước tiết kiệm được hơn 18 tỷ đồng, tỉ lệ tiết kiệm so với kinh phí giao 5,81%. Những đơn vị thực hiện theo Nghị định 43 tiết kiệm được hơn 311 tỷ đồng. Trong đầu tư xây dựng, thông qua công tác đấu thầu, chỉ định thầu và chào hàng cạnh tranh giảm 467 tỷ 527 triệu đồng so với tổng giá gói thầu được duyệt là 12.647 tỷ 731 triệu đồng.
 
    Bên cạnh kết quả đã đạt được, một số, sở, ngành, cơ quan, địa phương chưa thực hiện nghiêm công tác tổng kết, đánh giá và chế độ báo cáo theo quy định của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; ý thức, trách nhiệm thực hành tiết hành, chống lãng phí của một bộ phận cán bộ, công chức, người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương chưa tốt, nên kết quả còn hạn chế.
 
    Về một số nhiệm vụ công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian tới, các đơn vị, địa phương và các doanh nghiệp Nhà nước tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; sắp xếp, tổ chức lại để tinh gọn đầu mối, giảm biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động; tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Đất đai, quy hoạch sử dụng đất…   
                                                                                                      P.V
.