Lai Châu: Thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020

Thứ Sáu, 10/04/2020, 05:23 [GMT+7]
    Để tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ, nội dung Quyết định số 361/QĐ-BTP ngày 28/02/2020 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021; năm 2020, Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 196/KH-STP thực hiện Đề án năm 2020.
 
    Theo đó, Sở Tư pháp tham mưu cho Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó tập trung nội dung về phòng chống tham nhũng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; lồng ghép nội dung tuyên truyền thông qua việc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện các chương trình, đề án phổ biến, giáo dục pháp luật khác; chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Tư pháp các huyện, thành phố tổ chức, triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng gắn với nhiệm vụ chuyên môn tại địa phương; định hướng nội dung tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng hằng quý.
 
Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu ký kết Chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở, giai đoạn 2019-2023
Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu ký kết Chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở, giai đoạn 2019-2023
    Phối hợp ủy ban nhân dân huyện lựa chọn báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, thành lập đội thi tham gia cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc do Trung ương tổ chức; phối hợp với Phòng Tư pháp các huyện, thành phố tuyên truyền, phổ biến thông qua tổ chức “Ngày pháp luật Việt Nam” trên địa bàn tỉnh; trong đó chú trọng triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng bằng hình thức cụ thể, thiết thực tới đông đảo cán bộ, Nhân dân; tổ chức biên soạn, phát hành các loại tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng dưới dạng sách, tờ gấp, tài liệu dưới dạng điện tử; tiếp nhận, cấp phát các loại tài liệu do Bộ Tư pháp cấp. 
 
    Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền trực tiếp, lồng ghép tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng thông qua các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, tổ chức hội nghị truyên truyền pháp luật trực tiếp tại cơ sở; triển khai thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở, khai thác tủ sách pháp luật, trợ giúp pháp lý; đặc biệt, phát huy vai trò của Tổ hòa giải, người có uy tín ở cộng đồng dân cư, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật… trong việc tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm nói chung.
 
    Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp; phối hợp với Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức phát sóng, đăng tải các chuyên mục, tin bài, phóng sự tuyên truyền phổ biến pháp luật về đấu tranh, phòng, chống tham nhũng. 
 
    Thanh tra Sở Tư pháp phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng thông qua công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, triển khai lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng thông qua các buổi tiếp công dân của, tham gia giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo có liên quan. 
 
    Việc triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này sẽ góp phần phổ biến rộng rãi nội dung pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh.
Tuệ Minh
.