Quảng Bình: Kết quả thực hiện Quy định phối hợp trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Thứ Hai, 16/01/2023, 14:50 [GMT+7]
    Năm 2022, Tỉnh ủy Quảng Bình đã tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy định số 194-QĐ/TW ngày 23/5/2019 của Ban Bí thư về phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định của Ban Bí thư; chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy và các huyện ủy, thành ủy, thị ủy thực hiện nghiêm Quy định số 2071-QĐ/TU, ngày 03/4/2020 của Tỉnh ủy Quảng Bình về công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ Cụm thi đua số III
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ Cụm thi đua số III
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp ở địa phương. Việc sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng theo yêu cầu của Ban Nội chính Trung ương được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan trong khối nội chính, các địa phương thực hiện đầy đủ, đúng quy định, chất lượng và hiệu quả. 
 
    Thực hiện Kế hoạch số 18-KH/BCĐTW ngày 23/3/2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về “Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 57-KH/TU, ngày 15/4/2022 về tự kiểm tra; phối hợp, chuẩn bị nội dung và các điều kiện đảm bảo, cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu phục vụ tốt Đoàn kiểm tra số 05 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về kiểm tra tại Quảng Bình; ngay sau khi nhận được Báo cáo, kiến nghị của Đoàn Kiểm tra số 05, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 79-KH/TU, ngày 17/8/2022 về thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra số 5, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đã được Đoàn kiểm tra số 5 chỉ ra, giao nhiệm vụ cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương với nội dung, lộ trình và thời gian hoàn thành cụ thể; đồng thời tiếp tục ban hành văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; tổ chức quán triệt, triển khai đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét đối với công tác này trong thời gian tới.
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ Cụm thi đua số III
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ Cụm thi đua số III
 
    Đối với việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất, thông tin về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và Ban Nội chính Trung ương… Năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nghiêm túc theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đúng quy định, quy trình trên cơ sở các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương; tranh thủ ý kiến của Ban Nội chính Trung ương, Vụ địa phương II và các vụ thuộc Ban Nội chính Trung ương về những vấn đề còn vướng mắc trước khi ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đối với lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp. Các văn bản ban hành thuộc lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp đều thực hiện gửi Ban Nội chính Trung ương để báo cáo theo quy định.
 
    Trong năm, đã tạo điều kiện, phối hợp với Ban Nội chính Trung ương cử  20 cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy (100%) tham gia 03 đợt tập huấn về công tác nội chính Đảng do Ban Nội chính Trung ương tổ chức.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm, tạo điều kiện và cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, văn bản liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp và các lĩnh vực khác cho cán bộ, chuyên viên Ban Nội chính Trung ương khi có yêu cầu. Trong các cuộc họp định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm đều mời lãnh đạo Vụ Địa phương II, Ban nội chính Trung ương và cán bộ phụ trách địa bàn tham dự để nắm tình hình và cho ý kiến góp ý nhằm giúp cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. Tạo điều kiện tối ưu, phối hợp với Ban Nội chính Trung ương chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy  tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai công tác năm 2023 của Cụm thi đua số III gồm 13 tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên diễn ra tại Quảng Bình từ ngày 15-16/12/2022. 
 
    Đồng chí cán bộ theo dõi địa bàn tỉnh Quảng Bình của Ban Nội chính Trung ương đã thường xuyên đi cơ sở để nắm bắt kịp thời tình hình nổi lên; tham dự đầy đủ, nghiêm túc các phiên họp, cuộc họp của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khi được mời; kịp thời trao đổi, hướng dẫn, thông tin cho Ban Nội chính Tỉnh ủy đối với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; phối hợp tốt với Ban Nội chính Tỉnh ủy trong việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương và Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.
VBP
.