Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh chủ động thực hiện hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất

Thứ Tư, 18/01/2023, 07:04 [GMT+7]
    Năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh đã tham gia xây dựng Chương trình công tác năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tham mưu triển khai một số văn bản chỉ đạo của Trung ương: Quán triệt, triển khai Kết luận số 12-KL/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị “về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”; Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022. Ban hành văn bản để chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực tại phiên họp thứ 21,22 của Ban Chỉ đạo. Kế hoạch thực hiện các kiến nghị theo Báo cáo số 15-BC/ĐCT ngày 08/8/2022 của Đoàn công tác của thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tổng hợp, xây dựng báo cáo theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra số 8, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong việc kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc phát hiện, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; trong lãnh đạo, chỉ đạo về công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh.
 
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 38-KH/TU ngày 30/12/2021 về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2022-2025. Tham mưu sơ kết, đánh giá 5 năm việc thực hiện Kết luận số 15-KL/TU, ngày 17/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai đề án thành lập bộ phận công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cấp huyện; qua đó đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 437-KL/TU ngày 09/9/2022 đối với tổ chức và hoạt động của Bộ phận, để phù hợp với những chỉ đạo mới của Trung ương trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 432-QĐ/TU ngày 24/6/2022 về thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; tham mưu Ban Chỉ đạo ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo, đồng thời xây dựng và tham mưu thực hiện Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Chỉ đạo; tham mưu chuẩn bị tốt nội dung 02 phiên họp của Ban Chỉ đạo và các cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo hàng tháng; sau các phiên họp, cuộc họp đã tham mưu ban hành các thông báo kết luận của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy tăng cường theo dõi, đôn đốc việc xử lý các vụ việc, vụ án về kinh tế, tham nhũng, những vụ việc phức tạp, nổi cộm trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở thực hiện có hiệu quả những nội dung quy định tại Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án. Đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 24-QĐ/TU ngày 06/5/2022 về quy trình theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo xử lý vụ việc, vụ án trên địa bàn tỉnh; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc giải quyết 07 vụ việc, 09 vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm về tham nhũng, kinh tế; ngoài ra đã yêu cầu một số sở, ngành, UBND cấp huyện và Công an tỉnh báo cáo để tham mưu cho Thường trực Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án.
 
    Tham mưu chuẩn bị nội dung tại 12 phiên tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với 114 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị 82 vụ việc, có 15 đoàn đông người; trong đó đã tham mưu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy triển khai và tổ chức tiếp công dân trực tiếp kết hợp trực tuyến trong tháng 11 (01 điểm cầu tỉnh và 08/08 điểm cầu cấp huyện). Định kỳ hàng tuần phối hợp với UBKT Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân tỉnh; chủ động nắm tình hình các vụ việc phức tạp, nổi cộm xảy ra trên địa bàn tỉnh, rà soát, đánh giá các vụ việc và đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy hướng chỉ đạo giải quyết các vụ việc; từng bước nâng cao chất lượng công tác tham mưu về tiếp công dân theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi đơn thư và tổ chức tiếp công dân.
 
    Trong năm, Ban Nội chính đã tiếp nhận 1.937 đơn thư (trong đó có 1.604 đơn do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chuyển đến; 333 đơn nhận qua đường bưu điện) gồm: 132 đơn tố cáo, 111 đơn khiếu nại, 815 đơn kiến nghị, 400 đơn đề nghị, 313 đơn phản ánh, 166 đơn khác. Qua phân loại có 470 đơn đủ điều kiện xử lý, Ban đã xem xét chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật, còn 1.467 đơn không đủ điều kiện xử lý được thực hiện lưu đơn theo quy định. Trong số 470 đơn chuyển, có 282 đơn được các đơn vị báo cáo kết quả giải quyết, còn lại các vụ việc vẫn trong thời gian các cơ quan có thẩm quyền xem xét, thụ lý giải quyết theo quy định; có 21 vụ việc phức tạp được Ban rà soát, tổng hợp kết quả xử lý của các cơ quan, đơn vị và đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy hướng chỉ đạo giải quyết.
 
    Tham mưu xây dựng các báo cáo định kỳ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; Báo cáo tổng kết công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; một số báo cáo đột xuất về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Nội chính Trung ương.
 
    Tham mưu tổ chức một số hội nghị do Thường trực Tỉnh ủy chủ trì liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng: Hội nghị giao ban khối nội chính; Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 ngành Nội chính Đảng; Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 07 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự Đảng TAND tối cao và Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022.
                                                                                     Hồng Minh
.