Tây Ninh: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Chủ Nhật, 21/08/2022, 06:59 [GMT+7]
    Trong tháng 7 năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mặt hoạt động công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trong tháng, nhất là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu và tổ chức công bố thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần khắc phục tình trạng ''trên nóng, dưới lạnh", thể hiện sự quyết tâm của toàn Đảng bộ tỉnh; kịp thời ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, gắn với thực hiện báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Trung ương.
 
Một Hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Một Hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
    Triển khai Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và Quy định số 11-QiĐ/TƯ, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những, phản ánh, kiến nghị của đân đối với đối với 02 tổ chức đảng và 02 đảng viên. Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo, huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19".
 
    Theo đó, đã ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (giai đoạn 2012-2022). Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại phiên họp thứ 21 (tháng 7/2022); Quyết định số 1920-QĐ/TU, ngày 20/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy…
 
    Chỉ đạo Đảng ủy Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ban cán sự đảng UBND tỉnh hoàn chỉnh các nội dung: Nghị quyết về phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc ở khu vực biên giới; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TWS ngày 16/3/2022, Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong thực hiện mục tiêu 4 giảm của tỉnh đến năm 2025. 
 
    Tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tổ chức phiên họp định kỳ của Thường trực Ban Chỉ đạo, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo; chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý các vụ việc, vụ án theo kiến nghị của Đoàn Công tác số 3, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
                                                                                Trịnh Hoàn
.