Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An: Kết quả công tác tháng 7/2022

Thứ Năm, 04/08/2022, 07:13 [GMT+7]
    Tháng 7/2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An đã tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quy chế làm việc; Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tổ chức phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo và Thông báo kết luận tại phiên họp; tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực xây dựng Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo. 
 
Toàn cảnh Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 7/2022
Toàn cảnh Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 7/2022
    Bên cạnh đó, Ban còn tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Báo cáo kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; tham mưu xây dựng kế hoạch, làm tài liệu phục vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt việc thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tập huấn chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc, công tác tham mưu chỉ đạo, xử lý các vụ án, vụ việc; đôn đốc tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; tổng hợp kết quả xử lý đơn, thư gửi đến Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiều lần, đơn, thư quá hạn nhưng chưa có kết quả giải quyết; tham mưu Thường trực Tỉnh ủy ban hành Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban khối nội chính tháng 6/2021.
 
    Trong tháng, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An đã chủ động nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính và các ban, ngành có liên quan tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hoàn thiện Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị tại huyện Hưng Nguyên và Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 11/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An tại huyện Quế Phong.Ban hành công văn gửi Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn về việc báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị. Nghiên cứu đề xuất các vụ việc, vụ án đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ban hành công văn gửi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về việc cung cấp, xử lý nguồn tin. 
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp, hướng dẫn, giải thích cho 24 lượt công dân đến đăng ký phiên tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; tham mưu danh sách công dân đăng ký, chuẩn bị nội dung cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ tháng 07/2022; tiếp nhận 112 đơn, thư; Đã chuyển 7 đơn đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền để xử lý, giải quyết (trong đó, đã có kết quả giải quyết 5 đơn; đang được chỉ đạo giải quyết 2 đơn); hướng dẫn, trả lời công dân 24 đơn; xếp lưu 81 đơn theo quy định.
 
    Cũng trong tháng 07/2022, Ban Nội chính đã phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy thẩm định, cho ý kiến để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy quyết định về công tác cán bộ cho 12 đồng chí thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, cho ý kiến, xem xét, quyết định; góp ý một số văn bản thuộc thẩm quyền của Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cho ý kiến, thẩm định một số văn bản thuộc thẩm quyền các ngành, địa phương ban hành; tham gia Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác ngành Nội chính Đảng do Ban Nội chính Trung ương tổ chức năm 2022 tại tỉnh Bình Định; cử cán bộ tham gia diễn tập A2 cấp tỉnh do Công an tỉnh tổ chức; phối hợp Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh xây dựng và phát sóng Chuyên trang nội chính, PCTN, tiêu cực quý III/2022...
 
    Phát huy những kết quả đạt được, trong tháng 8/2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy đề ra 18 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó tiếp tục triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chủ động rà soát, nắm tình hình tham mưu báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nổi cộm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là các vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo và các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp. Nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp. Phối hợp với các ngành trong khối nội chính chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án diện theo dõi, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và của Ban Nội chính Tỉnh ủy. Triển khai có hiệu quả các đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của ban về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện Quy định số 11-Qđi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; trách nhiệm của tổ chức Đảng và Nhà nước về tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, xử lý phản ánh kiến nghị của công dân. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt việc thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập huấn chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; xây dựng Nghị quyết về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới theo thông báo Kết luận số 12-TB/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Lê Thị Thủy
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An)
.