Hòa Bình: Ban hành Quy định về tiếp công dân định kỳ của Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh

Thứ Năm, 24/03/2022, 14:38 [GMT+7]
    Ngày 08/3/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đã ban hành Quy định về tiếp công dân định kỳ của Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Quy định này quy định cụ thể công tác phối hợp tiếp công dân, đối thoại với công dân định kỳ trong cùng một phiên của Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trách nhiệm, công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc tham mưu, đề xuất chuẩn bị các nội dung liên quan phục vụ phiên tiếp công dân.
 
Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tiếp công dân định kỳ tháng 2 năm 2022
Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tiếp công dân định kỳ tháng 2 năm 2022
    Việc thực hiện tiếp công dân định kỳ trong cùng một phiên của các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm mục đích đảm bảo tính toàn diện, liên thông trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trên tinh thần cải cách hành chính, thuận tiện cho người dân khi có phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo được xem xét, giải quyết theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Việc tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong cùng một phiên phải tuân thủ đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đúng thẩm quyền, trách nhiệm của từng chức danh quy định, đảm bảo nguyên tắc không chồng chéo, không làm thay, không để sót nhiệm vụ; đồng thời việc tiếp công dân phải đảm bảo công khai, khách quan, dân chủ, kịp thời; thủ tục đơn giản, thuận tiện; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện việc phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định.
 
    Trong Quy định cũng nêu rõ trách nhiệm tiếp công dân của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Đối với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân theo Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị; Công văn số 4034-CV/BNCTW ngày 28/5/2019 của Ban Nội chính Trung ương về việc hướng dẫn thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị gồm: Các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; các vụ, việc khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài, có ảnh hưởng đến an ninh trật tự, đã được chính quyền thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền, nhưng người dân vẫn chưa đồng tình và các quy định khác có liên quan. Đồng chí Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân để đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Tiếp công dân, Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của cơ quan Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 29/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy chế tiếp công dân của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 và các quy định khác có liên quan; tiếp công dân để giải quyết những kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và các nội dung liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp công dân theo Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân.
 
    Quy định cũng xác định rõ trách nhiệm, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tham mưu, chuẩn bị các điều kiện tiếp công dân. Đối với cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết phục vụ phiên tiếp công dân định kỳ; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo kết quả sơ bộ các trường hợp công dân đăng ký được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp, đề xuất phương án tham mưu, giải quyết (nếu có), kèm tài liệu liên quan; dự thảo thông báo kết luận tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy sau phiên tiếp công dân. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu đề xuất những trường hợp để Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân theo quy định, kèm theo tài liệu liên quan, đề xuất hướng chỉ đạo xử lý và tham mưu thông báo kết luận tiếp công dân của đồng chí Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Ban Tiếp công dân tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp nhận, phân loại đơn, tham mưu đề xuất những trường hợp đủ điều kiện để đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp theo quy định, kèm theo tài liệu liên quan, đề xuất hướng chỉ đạo xử lý và tham mưu thông báo tiếp công dân, giấy mời tiếp công dân định kỳ theo quy định; thông báo kết luận tiếp công dân của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 
 
    Về tổ chức thực hiện giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định.
                                                   Võ Mai 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy)
.