Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Long: Chủ động trong tham mưu, đề xuất công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng

Chủ Nhật, 17/01/2021, 05:49 [GMT+7]
    Năm 2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Long đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp ủy Đảng và các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tổ chức sơ, tổng kết các mặt công tác thường xuyên và công tác chuyên đề theo quy định của Trung ương, Tỉnh ủy. Ngoài ra, Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết năm 2020 của Tỉnh ủy phần nội chính tập trung lãnh đạo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội; các quy định sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác kiểm tra và luyện tập các phương án chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo chất lượng; sẵn sàng lực lượng, phương tiện phòng chống thiên tai, lụt bão, cháy nổ; chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và phần tử xấu, đồng thời thực hiện có hiệu quả các đợt tấn công trấn áp tội phạm do Bộ Công an chỉ đạo; trong đó, chú ý các địa bàn phức tạp, trọng điểm về ma túy, an toàn giao thông, cháy nổ; tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương nhất là Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, không để bị động, bất ngờ xảy ra, xử lý kịp thời các điểm nóng, dư luận xấu về trật tự xã hội.
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy
    Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới”; sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 21/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025; Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020... 
 
    Tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan nội chính tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/06/2015 của Bộ Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới”. Quyết định số 324-QĐ/TU ngày 15/05/2017 của Tỉnh ủy về việc ban hành danh mục các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo...
                                                                                  Nguyễn Hiên
.