Phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 13/01/2021, 05:41 [GMT+7]
    Năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tổ chức và phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội…tích cực tham gia, phối hợp cùng chính quyền phổ biến pháp luật liên quan đến lợi ích chính đáng của người dân; phối hợp với cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến hành kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ liên quan đến công tác PCTN, như: ban hành Kế hoạch số 164/KH-MTTQ-BTT, ngày 09/12/2019; Kế hoạch số 28/KH-MTTQ-BTT ngày 04/3/2020 hướng dẫn UBMTTQVN các cấp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020. 
 
    Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tổ chức tham gia ý kiến vào 04 dự thảo Luật, 22 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương; tham gia 05 hội nghị thẩm định chủ trương đầu tư các dự án của tỉnh. Phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức 10 điểm tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, tổng hợp các vấn đề gửi Trung ương và gửi các cấp, ngành ở địa phương.
 
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu về tình hình, kết quả công tác PCTN năm 2020
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu về tình hình, kết quả công tác PCTN năm 2020
    Ban Thanh tra nhân dân đã tiến hành hoạt động giám sát theo quy định tại Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, cụ thể giám sát: Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị; việc sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách nhà nước, sử dụng các quỹ, chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính của cơ quan, đơn vị; việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị; việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, đơn vị; việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; những việc khác theo quy định của pháp luật. 
 
    Các cơ quan báo chí, ngôn luận cũng đã thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội; tập trung biểu dương những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; nhiều vụ việc sai phạm, có dấu hiệu tiêu cực liên quan đến cán bộ, công chức đã được báo chí phản ánh giúp cho các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, điều tra, xử lý kịp thời các vụ án, vụ việc liên quan đến tiêu cực, tham nhũng, được dư luận đồng tình.
                                                                                       Hồng Hà
.