Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Tăng cường và đổi mới công tác kiểm tra, giám sát

Chủ Nhật, 27/09/2020, 06:16 [GMT+7]
    Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các cấp ủy trực thuộc tích cực nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, quy định, quyết định, chỉ thị, kết luận, kế hoạch, hướng dẫn… của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát; sớm ban hành chương trình công tác nhiệm kỳ và hàng năm với nội dung có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ đối tượng, thời gian, cách tiến hành. Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, trong đó tập trung ở các địa bàn trọng điểm, các vụ việc tồn đọng, đơn thư phức tạp, kéo dài từ các nhiệm kỳ trước, những địa bàn khó làm, nhạy cảm; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng có nhiều hạn chế, yếu kém để kịp thời uốn nắn. Nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và người đứng đầu cấp ủy được nâng lên. Đặc biệt, số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát tăng vượt bậc so với chỉ tiêu đề ra; chất lượng được nâng lên; phương pháp, hình thức, nội dung kiểm tra, giám sát được đổi mới theo đúng quy trình, quy định.
 
Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
    Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiến hành kiểm tra 20 đảng ủy trực thuộc (tăng 66% so với nhiệm kỳ 2010 - 2015); giám sát chuyên đề 18 đảng ủy trực thuộc (tăng 33,3% so với nhiệm kỳ 2010 - 2015). Các đảng ủy trực thuộc đã tiến hành kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 7.068 tổ chức đảng (tăng 236,89% so với nhiệm kỳ 2010 - 2015); kiểm tra đảng viên đối với 41.652 đảng viên (tăng 294,5% so với nhiệm kỳ 2010 - 2015); giám sát theo chuyên đề 4.901 tổ chức đảng (tăng 142,7% so với nhiệm kỳ trước). Qua kiểm tra, giám sát phát hiện có 19 tổ chức đảng và 839 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; phải thi hành kỷ luật 12 tổ chức đảng và 648 đảng viên.
 
    Về tình hình thi hành kỷ luật, trong nhiệm kỳ, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã thi hành kỷ luật 648 đảng viên; đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 32 trường hợp; xóa tên, cho rút khỏi danh sách đảng viên 56 trường hợp.
 
    Phương hướng công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là: "Tăng cường và đổi mới công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng với quyết tâm chính trị cao "không có ngoại lệ", "không có vùng cấm"; mở rộng và phát huy dân chủ, tạo sự đoàn kết thống nhất trong đảng bộ…; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng".
                                                                              Tiến Dũng
.