Ban Nội chính Trung ương: Công tác nghiên cứu khoa học năm 2019, nhiệm vụ năm 2020

Thứ Ba, 24/03/2020, 16:30 [GMT+7]
    Sáng 24/3/2020, Hội đồng khoa học Cơ quan Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác nghiên cứu khoa học và quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2019; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các vụ chức năng thuộc Ban Nội chính Trung ương và thành viên Hội đồng khoa học Ban Nội chính Trung ương.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Năm 2019, công tác nghiên cứu khoa học của Ban Nội chính Trung ương có sự chuyển biến tích cực, cả về phạm vi, quy mô, số lượng và chất lượng sản phẩm nghiên cứu khoa học; tình trạng chậm tiến độ kéo dài được khắc phục; cán bộ, công chức các vụ, đơn vị tích cực tham gia đăng ký nghiên cứu khoa học, tăng cường nghiên cứu các đề tài, đề án cấp Bộ; hàm lượng khoa học của các công trình nghiên cứu ngày càng được nâng cao, nhiều sản phẩm nghiên cứu đã và đang được lãnh đạo Ban chỉ đạo xây dựng thành các quy trình, quy định, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ; các thành viên Hội đồng Nghiên cứu khoa học tham gia thực hiện nhiều đề án của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; hoạt động tổ chức hội thảo, thảo luận do Hội đồng khoa học chủ trì được tăng cường, kết quả đóng góp thiết thực giúp lãnh đạo Ban chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị.
 
    Trong năm 2019, Ban Nội chính Trung ương tổ chức nghiên cứu 04 đề tài, đề án và tiến hành các bước để đăng ký 07 đề tài, đề án khoa học cho năm 2020. Đã hoàn thành, nghiệm thu 04 đề tài, đề án: (1) Đề tài “Kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng của Trung Quốc từ Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 18 đến nay - Giá trị tham khảo với Việt Nam ” đạt loại xuất sắc; (2) Đề tài “Khắc phục sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng thông qua thực tiễn chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp” đạt loại khá; (3) Đề tài “Xây dựng đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong các cơ quan, tổ chức nội chính góp phần phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay” đạt loại khá; (4) Đề án “Nâng cao chất lượng công tác thẩm định các đề án về lĩnh vực nội chính và PCTN trình xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư” đạt loại khá.
 
    Đã nghiệm thu cấp cơ sở và đăng ký nghiệm thu cấp ban Đảng 01 đề án: “Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với các cơ quan chức năng trong tham mưu phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm”; đang triển khai nghiên cứu 04 đề tài, đề án đăng ký năm 2019 có nội dung về lĩnh vực nội chính, PCTN, cải cách tư pháp theo đúng tiến độ.
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng khoa học Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng khoa học Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
    Bên cạnh đó, Hội đồng Khoa học Cơ quan Ban Nội chính Trung ương đã chủ trì tổ chức 02 cuộc họp tham gia ý kiến đối với: Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định 163-QĐ/TW ngày 01/02/2013 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN; Quy trình kiểm tra và Quy trình giám sát công tác phát hiện, xử lý tham nhũng (thanh tra, kiểm tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm) của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN; chủ trì phối hợp với các vụ, đơn vị tổ chức 02 cuộc Hội thảo lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học đối với dự thảo Báo cáo chuyên đề “Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay; nhiệm vụ, giải pháp của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ 2021-2025”; tham mưu lãnh đạo Ban có văn bản chắt lọc một số ý kiến, nhận định về PCTN đề nghị Tiểu ban Điều lệ Đảng đưa vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng…
 
    Tuy nhiên, một số đề tài, đề án, chuyên đề vẫn chưa được quan tâm đầu tư công sức nghiên cứu nên hàm lượng khoa học còn hạn chế, giá trị đóng góp cho hoạt động thực tiễn của các vụ, đơn vị chưa cao; Hội đồng Khoa học cơ quan chưa thực sự chủ động trong việc đề xuất các ý tưởng khoa học thành các chủ đề, đề tài, đề án, chuyên đề nghiên cứu, giúp các vụ, đơn vị giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyên môn...
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng khoa học ghi nhận, đánh giá cao ý kiến phát biểu của đại biểu dự Hội nghị; đồng chí lưu ý Hội đồng Khoa học cơ quan tiếp tục bám sát định hướng nghiên cứu khoa học của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của Ban Nội chính Trung ương; phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và các nhiệm vụ khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Ban Nội chính Trung ương. Trên cơ sở đó, xây dựng phương hướng nghiên cứu khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ban Nội chính Trung ương trên cả ba lĩnh vực nội chính, PCTN và cải cách tư pháp. Hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp cơ sở đã được phê duyệt năm 2019; tiếp tục tham mưu, giúp lãnh đạo Ban chỉ đạo và trực tiếp phối hợp với các vụ, đơn vị ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học để xây dựng các quy trình, quy định hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn; chắt lọc, chuyển thể các kết quả nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu thành các kiến nghị cụ thể của Ban Nội chính Trung ương với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; triển khai nghiên cứu 07 đề tài, đề án năm 2020 sau khi Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phê duyệt thuyết minh; tổ chức đăng ký đề tài, đề án nghiên cứu năm 2021, ưu tiên các đề tài cấp Bộ, khuyến khích nghiên cứu đề tài cấp Nhà nước; tham dự đầy đủ các cuộc hội nghị, hội thảo khoa học do Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức; chủ trì, phối hợp tổ chức một số cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học về công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp; chủ trì, tư vấn đánh giá tính khoa học, hiệu quả, phạm vi ứng dụng vào thực tiễn của sản phẩm, kết quả nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, công chức trong Ban, giúp lãnh đạo Ban xem xét, công nhận sáng kiến phục vụ công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan năm 2020.
Đặng Phước
.