Điểm báo tuần số 334 từ ngày 23-9 đến ngày 28-9 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 30/09/2019, 16:07 [GMT+7]
    CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Đại đoàn kết, Lao Động, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Bảo vệ pháp luật, Công lý, Thanh tra, Giáo dục và Thời đại, Nhà báo và Công luận, Tài nguyên và Môi trường, Xây Dựng, Giao Thông, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, VietnamNet, Dân trí, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (24-9) đồng loạt đăng tải nội dung Bộ Chính trị ban hành Quy định số 205-QÐ/TW, ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống “chạy chức, chạy quyền”. Quy định này cùng với các văn bản khác về công tác cán bộ sớm được hiện thực hóa trong cuộc sống, nhất là quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và mọi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, các cơ quan, cá nhân làm công tác cán bộ cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc, đồng thời nêu cao trách nhiệm của mình trong từng việc, từng bước, từng khâu của công tác cán bộ. Nhận thức sâu sắc về tác hại nghiêm trọng của tệ chạy chức, chạy quyền; nhận diện rõ, đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với các đối tượng có biểu hiện, hành vi chạy chức, chạy quyền. Các tổ chức đảng chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm, lòng tự trọng và danh dự đối với cán bộ, đảng viên để hình thành văn hóa không chạy chức, chạy quyền. Việc phân công, phân cấp cần gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm, nhất là tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm minh sai phạm. Nguyên tắc là mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế; quyền hạn phải được ràng buộc bằng trách nhiệm. Thực hiện công khai, minh bạch tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ nhân sự; cung cấp, trao đổi thông tin và giải trình khi có yêu cầu. Có cơ chế và tạo mọi điều kiện để nhân dân giám sát cán bộ và công tác cán bộ một cách hiệu quả nhất. Ðặt công tác cán bộ trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, người đứng đầu; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra định kỳ, đột xuất; cấp trên tăng cường kiểm tra cấp dưới; cấp dưới giám sát cấp trên; thực hiện giám sát dọc, giám sát ngang. Xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong công tác cán bộ. Xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền. Hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân sai phạm. Với sự chỉ đạo quyết tâm của Trung ương Ðảng, chúng ta kỳ vọng, tin tưởng, Quy định 205 của Bộ Chính trị cùng với các nghị quyết, quy định khác về công tác cán bộ sẽ được thực hiện nghiêm túc. “Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy cơ cấu, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quan liêu, tham nhũng; bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm; bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính”. 
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Lao Động, Đại đoàn kết, Tiền Phong, Thanh tra, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Tuổi Trẻ, Người lao động, Dân trí, VnExpress, Đài TNVN, TTXVN  (25-9) đưa tin, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Hội thảo nhằm đóng góp, chuẩn bị các nội dung văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Các tham luận chỉ rõ, trong bối cảnh, nhân tố, điều kiện mới hiện nay và những năm tới đã tác động và đặt ra nhiều yêu cầu mới, cấp thiết đòi hỏi phải đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên các bình diện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại… để Đảng ta không ngừng vươn lên đủ sức đảm đương trọng trách lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Các ý kiến tại Hội thảo đã luận giải rõ hơn khái niệm về đảng cầm quyền, đảng lãnh đạo; về phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền của Đảng trong điều kiện một đảng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội; phân tích những khác biệt, chồng lấn, cũng như chỉ rõ sự giao thoa, mối quan hệ chặt chẽ giữa phương thức lãnh đạo và phương thức cầm quyền. Đồng thời nhận diện, lý giải sâu hơn những thành tựu cùng bất cập trong phương thức lãnh đạo - cầm quyền của Đảng hiện nay xét trên nhiều phương diện về nhận thức, lý luận đảng cầm quyền, nội dung, phương thức cầm quyền của Đảng; chế độ hoạch định và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng; thực hành dân chủ; tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân; công tác tổ chức và cán bộ; chế độ kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; công tác phòng, chống tham nhũng… Hội thảo cũng đề xuất nhiều giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo - cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới, với các nội dung khác nhau như vấn đề về trách nhiệm của đại biểu, trách nhiệm của đảng viên là đại biểu cơ quan dân cử - mối quan hệ kép cần xử lý trong đổi mới phương thức cầm quyền của Đảng; việc hoàn thiện chế độ bầu cử của cơ quan nhà nước trong tương quan với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; mối quan hệ giữa đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với đổi mới tư duy phát triển kinh tế; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng với tinh gọn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị các cấp… Ngoài các vấn đề chung, tại Hội thảo, nhiều giải pháp được đề xuất gắn liền với thực tiễn tại các ngành, lĩnh vực, địa phương. Nhiều nội dung được các đại biểu tham gia tại Hội thảo nêu lên là những vấn đề mới hoặc đang là những vấn đề nổi cộm, tâm điểm của đời sống chính trị, xã hội như vấn đề về kiểm soát quyền lực, tổ chức cán bộ, phòng, chống tham nhũng, tinh gọn bộ máy Đảng, chính quyền…
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Biên Phòng, Lao động và Xã hội, Hà Nội mới, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Đài TNVN, TTXVN (26-9) đưa tin, Hội thảo khoa học về “Công tác bảo đảm an ninh - quốc phòng ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi” do Bộ Công an tổ chức. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung, phân tích làm rõ các vấn đề về bảo đảm an ninh - quốc phòng vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc góp phần bảo đảm an ninh quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Phát biểu ý kiến tại hội thảo, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá, nội dung của hội thảo phong phú, đề cập mọi khía cạnh của công tác bảo đảm an ninh - quốc phòng vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Các tham luận đã chỉ ra được những nguyên nhân tồn tại, bài học kinh nghiệm và phương hướng khắc phục trong thời gian tới với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, có cơ sở khoa học và mang tính xây dựng. Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, Ban Biên tập, Tổ Thư ký hội thảo tiếp tục nghiên cứu các nội dung của hội thảo để bổ sung vào báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24 và 25 năm thực hiện Chỉ thị số 45. Bên cạnh đó, Đảng ủy Công an Trung ương cần tiếp tục làm tốt các mặt công tác đã đạt được, chủ động làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Giải quyết hài hòa mối quan hệ dân tộc, tôn giáo, tiếp tục quan tâm xây dựng, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn. Thường xuyên, liên tục vận động người dân chấp hành nghiêm đường lối, pháp luật, quy định của Đảng và Nhà nước. 
 
    Báo Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Bắc Giang, Công lý, Phụ nữ Việt Nam, Tuổi trẻ Thủ đô, Đài TNVN, TTXVN (26-9) cho biết, Đoàn giám sát của Quốc hội do đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn làm việc với tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ ngày 1-1-2015 đến 30-6-2019. Báo cáo đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết: Từ đầu năm 2015 đến ngày 30-6-2019, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 98 vụ xâm hại trẻ em được giải quyết. Cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 20 vụ, 21 đối tượng; khởi tố 71 vụ, 76 bị can; chuyển cơ quan quân đội một vụ, một đối tượng; đang xác minh một vụ; tạm đình chỉ năm vụ... Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị, tỉnh Bắc Giang cần nghiên cứu xây dựng nghị quyết, chuyên đề riêng về phòng, chống xâm hại trẻ em. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống xâm hại trẻ em đúng đối tượng, bảo đảm thực chất. Tỉnh cũng cần bố trí kinh phí để bảo đảm tốt cho thực hiện công tác phòng, chống xâm hại trẻ em. Về những kiến nghị của tỉnh, Đoàn giám sát sẽ ghi nhận và tổng hợp trình Quốc hội, Chính phủ xem xét.
 
    Báo Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Lao Động, Pháp luật Việt Nam, Thanh tra, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Tiền Phong, Giao Thông, Sài Gòn giải phóng, Tuổi Trẻ, VietnamNet, Đài TNVN, Đài TNVN, TTXVN (26-9) đưa tin, Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định thi hành kỷ luật đối với Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hòa Bình; bốn Thứ trưởng, nguyên Thứ trưởng Giao thông vận tải. Cụ thể, tại Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021, do có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, năm 2018 của tỉnh Hòa Bình; quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao Thông vận tải, do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng; quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ Giao Thông vận tải, do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng; quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ Giao Thông vận tải, do đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng; quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Giao Thông vận tải giai đoạn 2011-2015 và 2016-2017 đối với ông Nguyễn Hồng Trường do đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Nhân Dân, Công an nhân dân, Hà Nội mới, An ninh Thủ đô, Công an TP. Hồ Chí Minh (27-9) phản ánh các nội dung Hội nghị giao ban công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân chín tháng đầu năm 2019; quán triệt thực hiện Quy định số 205-QÐ/TW ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Phát biểu ý kiến tại hội nghị,  Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh mục tiêu, yêu cầu chung là xây dựng lực lượng công an thực sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; gần dân, sát dân, sát tình hình cơ sở; xây dựng công an xã, thị trấn chính quy theo đúng chủ trương, chỉ đạo của Bộ là "tăng cường cơ sở". Giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, kiên quyết đẩy lùi tiêu cực, giảm tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ sai phạm. Các cấp ủy đảng trong Công an nhân dân, nhất là người đứng đầu đơn vị phải thực hiện nghiêm túc Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XII) về trách nhiệm "nêu gương". Tập thể chi bộ, cấp ủy thường xuyên nhận diện, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên… Ðồng chí yêu cầu công an các đơn vị, địa phương quán triệt và thực hiện tốt Quy định số 205-QÐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; nghiêm cấm lãnh đạo công an đơn vị, địa phương để người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín của mình thao túng, can thiệp công tác cán bộ; nghiêm cấm cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân có hành vi chạy chức, chạy quyền hoặc bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền. Về công tác tổ chức cán bộ, đồng chí Tô Lâm yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ, công tác trọng tâm; tập trung xây dựng công an xã, thị trấn chính quy; tổ chức rà soát đội ngũ cán bộ để xây dựng kế hoạch tổng thể bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ theo hướng tăng cường cho cơ sở, đơn vị trực tiếp chiến đấu. Ðổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của lực lượng công an theo hướng tăng cường tiếp xúc, giao tiếp với dân, để lắng nghe, giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng, những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.
 
    CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Lao Động, Thanh tra, Giáo dục và Thời đại, Sức khỏe và Đời sống, Nhà báo và Công luận, Pháp luật Việt Nam, Bảo vệ pháp luật, Đời sống và Pháp luật, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Dân trí, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (24-9) theo ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức công bố Quyết định số 656/QĐ-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ về  thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế; mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao; đấu thầu thuốc chữa bệnh tại Bộ Y tế, Bảo hiểm y tế và một số bệnh viện thuộc Bộ Y tế cũng như tại một số sở y tế địa phương. Đây là các nội dung phức tạp được dư luận xã hội quan tâm. Cuộc thanh tra này giúp Chính phủ thấy cơ chế bất cập cần phải được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp trong lĩnh vực liên quan đến người bệnh để làm sao có một cơ chế chính sách phù hợp với thực tiễn, tránh thất thoát.
 
    Báo Nhân Dân, Công an nhân dân, Đắk Lắk, Kon Tum, Lao Động, Tiền Phong, Pháp luật Việt Nam, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Tuổi Trẻ, Dân trí, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (25-9) đưa tin, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do  Ðại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn triển khai kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Ðắk Lắk và Kon Tum. Nội dung kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng; công tác kiểm tra, giám sát việc phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí; tội phạm và các vi phạm về kinh tế; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng; trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí và kết quả xử lý tập thể, cá nhân vi phạm; công tác lãnh đạo, chỉ đạo các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng phức tạp, được dư luận quan tâm; công tác phát hiện hành vi tham nhũng, lãng phí thông qua hoạt động thanh tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, tố cáo; qua hoạt động giám sát của cơ quan dân cử và các tổ chức xã hội; kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng của các cơ quan tố tụng trên địa bàn; tình hình, kết quả thu hồi tài sản tham nhũng…
 
    Báo Nhân Dân, Lao Động, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Tiền Phong, Đời sống và Pháp luật, Công lý, Giao Thông, An ninh Thủ đô, Dân trí, Đài TNVN, TTXVN (26-9) theo nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cho biết, vừa khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Xuân Tiếm về tội “Tham ô tài sản”. Kết quả điều tra ban đầu xác định, lợi dụng chức vụ là kế toán Trường tiểu học Nguyễn Tông Quai, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà, Tiếm nhiều lần giả mạo chữ ký của hiệu trưởng, kê khống hóa đơn, các nội dung chi để làm giấy rút tiền, chiếm đoạt hơn 94 triệu đồng là tiền ngân sách nhà nước cấp cho Trường tiểu học Nguyễn Tông Quai. Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra theo quy định của pháp luật.
 
    Báo Nhân Dân, Lao Động, Bảo vệ pháp luật, Công an nhân dân, Giáo dục và Thời đại, Giao Thông, Hà Nội mới, An ninh Thủ đô, Người lao động, Dân trí, VietnamNet, Đài TNVN, TTXVN (26-9) Từ thông tin từ báo chí nêu hiện tượng thường xuyên ăn chặn, bán ra ngoài hàng từ thiện với số lượng lớn, nhất là sau mỗi đợt thiện nguyện, xảy ra tại Trung tâm nuôi dưỡng Người già và Trẻ tàn tật Hà Nội (địa chỉ tại xã Thuỵ An, huyện Ba Vì, Hà Nội). Chủ tịch UBND TP. Hà Nội giao Chánh Thanh tra Thành phố chủ trì, phối hợp Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố thành lập đoàn kiểm tra làm rõ thông tin báo chí nêu; xử lý nghiêm, dứt điểm các hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật; báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố trước ngày 5-10-2019.
 
    Báo Quảng Trị, Thanh tra, Giao Thông, Đấu thầu, Thanh Niên, Công an TP. Hồ Chí Minh, Dân trí, VietnamNet, Đài TNVN, TTXVN (27-9) cho biết, sau khi tiếp nhận kết luận của Thanh tra huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị về những sai phạm xảy ra tại xã Triệu Đại giai đoạn 2013-2017, Công an huyện Triệu Phong đã vào cuộc điều tra và khởi tố vụ án. Theo kết luận của Thanh tra huyện, ông Võ Ngọc Khoa, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong thời gian làm Bí thư, Chủ tịch xã, đã thực hiện việc giao đất ở, giao đất kinh doanh và thu tiền của các hộ dân từ việc giao đất, giao đất kinh doanh, cho thuê ki ốt với tổng số tiền hơn 3 tỷ 985 triệu đồng và số tiền này để ngoài sổ sách, sử dụng chi các công việc của xã trái qui định, gây thất thoát ngân sách. Vụ việc đang được Công an huyện Triệu Phong tiếp tục điều tra làm rõ.
 
    TIN QUỐC TẾ
 
    Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Seoul, Hàn Quốc (23-9) cho biết, các công tố viên Hàn Quốc đã khám xét nhà riêng của ông Cho Kuk, Bộ trưởng Tư pháp, thu giữ ổ cứng máy tính cùng nhiều tài liệu nhằm phục vụ cuộc điều tra mở rộng về những cáo buộc tham nhũng liên quan đến gia đình ông. Hiện gia đình ông Cho Kuk đang bị điều tra về những cáo buộc về sai phạm trong quản lý Quỹ cổ phần tư nhân (PEF) có liên quan đến năm trường đại học. Với vợ ông Cho Kuk, là Giáo sư Chung, cơ quan công tố Hàn Quốc đang điều tra các cáo buộc bà đã làm giả giấy giới thiệu của Chủ tịch trường học để giúp con gái được tuyển sinh vào trường Y. Theo cơ quan công tố, bà Chung có thể đã tìm cách tiêu hủy chứng cứ, có khả năng cho thấy ông Cho Kuk có tham gia hỗ trợ và là đồng phạm.
 
    Báo Thanh tra (28-9) đưa tin, ông Shigeki Iwane, Chủ tịch Tập đoàn điện lực vùng Kansai của Nhật Bản (KEPCO) thừa nhận, ông và các lãnh đạo khác trong công ty đã nhận số quà biếu trị giá lên tới 320 triệu yen ( khoảng 3 triệu USD) từ chính quyền thành phố Takahama, một trong những nơi công ty xây dựng nhà máy hạt nhân. Số tiền và quà cáp nói trên đã được Phó Thị trưởng thành phố Takahama hối lộ trong suốt bảy năm từ năm 2011. Phát biểu với báo giới, Chủ tịch Tập đoàn KEPCO đã gửi lời xin lỗi tới các bên liên quan và dư luận. Phát biểu trên được đưa ra sau khi các cuộc điều tra của cơ quan thuế đối với ông Eiji Moriyama, cựu Phó Thị trưởng thành phố Takahama đã phát hiện ra các khoản hối lộ trên.
 
Thông tin đáng chú ý trong tuần:
 
    - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy định  số 205/QĐ-TW về chống chạy chức, chạy quyền.
 
    - Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật đối với Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hòa Bình và 04 Thứ trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
 
    - Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra việc sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị, vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh tại Bộ Y tế.
 
    - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Ðắk Lắk và Kon Tum. 
 
    - Điều tra việc ăn chặn hang từ thiện xảy ra tại Trung tâm nuôi dưỡng Người già và Trẻ tàn tật Hà Nội.
BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG
.