Lào Cai: Kết quả công tác Cải cách tư pháp quý I/2021

Thứ Ba, 13/04/2021, 06:59 [GMT+7]
    Trong quý I/2021, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai đã tham mưu Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch số 316-KH/TU, ngày 04/5/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/2/2020 của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; Kế hoạch số 336-KH/TU, ngày 17/9/2020 thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Kế hoạch số 338-KH/TU về triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Kết luận số 73-KL/TW ngày 20/5/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp.
 
Quang cảnh buổi giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, tháng 1/2021 do Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức
Quang cảnh buổi giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, tháng 1/2021 do Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức
    Chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh (CCTP) tham mưu xây dựng và trình Tỉnh ủy ban hành Báo cáo tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2020, phương hướng nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp năm 2021; tham mưu tổ chức họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2021; ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo giai đoạn 2021 - 2025; kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh; ban hành chương trình công tác năm 2021; hướng dẫn các cơ quan nội chính tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, thị ủy ban hành kế hoạch công tác cải cách tư pháp năm 2021; tham mưu xây dựng chỉ thị về công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2021-2025; văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thi hành án dân sự năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
 
    Chỉ đạo Tòa án nhân tổ chức triển khai Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án số 58/2020/QH14 đối với cán bộ công chức Tòa án nhân dân hai cấp; chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh  rà soát và chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ; báo cáo rà soát công tác quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ theo Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP, ngày 01/6/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định phối hợp thực hiện một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ.
 
    UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 390/KH-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020 và ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND, ngày 07/01/2021 công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Kế hoạch số 51/KH-UBND, ngày 05/02/2021 triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Báo cáo số 37/BC-UBND, ngày 18/01/2021 báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
 
    Tòa án nhân dân tỉnh triển khai Quyết định số 42/QĐ-CA ngày 12/3/2021 về việc công bố án lệ, triển khai 04 án lệ để áp dụng trong quá trình giải quyết án. Công an tỉnh đã tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành, trong đó đã tham gia ý kiến có chất lượng vào dự thảo Luật Điện ảnh, dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người.
 
    Công tác thi hành án dân sự thụ lý 2.617 việc, với số tiền 562,5 tỷ đồng; đã giải quyết xong 1.439 việc, với số tiền 166,7 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 69,62% số việc có điều kiện thi hành; 45,78% số tiền có điều kiện thi hành); số việc chuyển kỳ sau thi hành là 1.159 việc, với 391,2 tỷ đồng. Về thi hành án hành chính: Tổng số việc thụ lý 08 việc.
 
    Các cơ quan tư pháp tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách tư pháp; hoạt động của các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh chấp hành đúng quy định của pháp luật. Công tác phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm được duy trì, quyền tự do dân chủ của công dân được đảm bảo; các trường hợp  điều tra, truy tố, xét xử đều đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không có trường hợp nào Toà án tuyên không phạm tội. Qua đó góp phần xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người.
 
    Các cơ quan tư pháp tỉnh tiếp tục củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ điều tra viên, kiểm sát viên thẩm phán, thư ký Tòa án, hội thẩm nhân dân, chấp hành viên; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện tốt công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ đáp ứng yêu cầu theo chức năng, nhiệm vụ.
 
    Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của các cơ quan tư pháp luôn được quan tâm, trang bị đầy đủ để phục vụ công tác chuyên môn trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, đảm bảo đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả đáp ứng yêu cầu công tác của ngành và địa phương.
                          Nguyễn Thị Thêu
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
.