Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai, chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2021-2025

Thứ Tư, 21/04/2021, 06:07 [GMT+7]
    Trong giai đoạn 2016-2020, dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự tham mưu tích cực của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp (CCTP) tỉnh, sự cố gắng nỗ lực của các cơ quan tư pháp; công tác CCTP đã có những chuyển biến tích cực; chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp được nâng cao, công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp được đổi mới và tăng cường, nhất là việc thực hiện tốt cơ chế phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật; công tác phối hợp giữa Tòa án với chính quyền địa phương trong công tác giải quyết án hành chính; việc thực hiện xét xử án theo mô hình tranh tụng bước đầu có hiệu quả, không để xảy ra án oan hay bỏ lọt tội phạm; công tác quản lý nhà nước đối với các cơ quan bổ trợ tư pháp được tăng cường và thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa ở lĩnh vực luật sư, công chứng, giám định, định giá tài sản... Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho hoạt động của các cơ quan tư pháp được quan tâm đầu tư, hỗ trợ, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
 
Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, quý I/2021
Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, quý I/2021
    Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác CCTP giai đoạn 2021-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tiếp tục ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 07/4/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2021-2025, theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, yêu cầu các cấp ủy, các ban cán sự Đảng, đảng đoàn; các cơ quan tư pháp tỉnh thực hiện tốt các liên quan đến công tác cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020"; Kết luận 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW; triển khai kịp thời các đạo luật liên quan đến công tác tư pháp giai đoạn 2021-2025; ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện công tác cải cách tư pháp hằng năm và cả giai đoạn 2021-2025.
 
    Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy tòa án, viện kiểm sát, cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án dân sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng cán bộ, bồi dưỡng nâng cáo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, nhất là đội ngũ thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, chấp hành viên phải thực sự liêm chính, công tâm, chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị, giỏi về nghiệp vụ, thành thạo về kỹ năng, nắm vững chủ trương, chính sách của đảng, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ bổ trợ tư pháp  đủ về số lượng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
 
    Các cơ quan tư pháp tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 07/4/2017 của Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, vi phạm pháp luật làm tốt công tác phối hợp trong việc tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm; tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án để nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp; xử lý, giải quyết kịp thời các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; phối hợp thực hiện tốt Thông tư liên tịch về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ; rà soát, đánh giá các quy chế đã phối hợp để đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới phù hợp tình hình thực tế của các cơ quan đơn vị.
 
    Tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật, đổi mới thủ tục hành chính - tư pháp; đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật; mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế theo đúng định hướng đối ngoại của Đảng về tư pháp nhất là việc phối hợp trong việc giải quyết các vụ án, vụ việc có yếu tố nước ngoài; lồng ghép các nội dung hợp tác quốc tế về hoạt động tư pháp vào các quan hệ đối ngoại của tỉnh để tạo điều kiện nâng tầm các quan hệ quốc tế về tư pháp đáp ứng những yêu cầu đổi mới trong thời kỳ hội nhập; củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về tư pháp với các nước; tăng cường sự phối hợp chung trong hoạt động phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm có yếu tố quốc tế và khủng bố quốc tế.
 
    Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy chỉ đạo UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã quan tâm bổ sung, hỗ trợ kinh phí, bảo đảm các điều kiện làm việc cho các cơ quan tư pháp, đáp ứng yêu cầu CCTP trong tình hình mới; thực hiện tốt quy chế phối hợp với Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh trong giải quyết án hành chính.
 
    Đảng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đảng đoàn HĐND tỉnh; Đảng đoàn Uỷ ban MTTQVN tỉnh lãnh đạo thực hiện có hiệu quả cơ chế giám sát đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp; tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật của cơ quan và người đứng đầu các cơ quan tư pháp.
 
    Chỉ đạo Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực CCTP; tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác CCTP; tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm; chỉ đạo cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra hoạt động của các cơ quan tư pháp; đồng thời đánh giá, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch liên quan đến  công tác CCTP giai đoạn 2016-2020; đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới để triển khai thực hiện giai đoạn 2021-2025 phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.
    
    Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ hằng năm tổng hợp báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.
Nguyễn Thêu
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
.