Lào Cai: Tập trung lãnh đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, quý I/2021

Thứ Sáu, 02/04/2021, 07:58 [GMT+7]
    Trong quý I/2021, các cơ quan nội chính tỉnh tập trung nắm tình hình tại khu vực biên giới, nội địa, làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các đối tượng phản động; quản lý chặt chẽ biên giới, kịp thời tham mưu tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo đảm giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng, các ngày lễ kỷ niệm; nhất là bảo vệ an toàn tuyệt đối trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
 
    Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác cải cách tư pháp, ban hành 89 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; đặc biệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 18 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, quý I/2021
Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, quý I/2021
    Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết các vụ việc, vụ án, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân. Đặc biệt tập trung tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo trong thời gian trước và trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. 
 
    Lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động theo dõi, nắm tình hình, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường công tác quản lý biên giới, cửa khẩu, kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh qua tuyến biên giới.
 
    Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ. Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh tham mưu xây dựng và trình Tỉnh ủy ban hành Báo cáo tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2020, phương hướng nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp năm 2021; tham mưu tổ chức họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2021; ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo giai đoạn 2021 - 2025; kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; ban hành chương trình công tác năm 2021; hướng dẫn các cơ quan nội chính tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, thị ủy ban hành kế hoạch công tác cải cách tư pháp năm 2021; tham mưu xây dựng chỉ thị về công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2021-2025; văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thi hành án dân sự năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
 
    Lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc theo Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”;  chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện đề án số 16 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
 
    Công tác phòng, chống tham nhũng được chỉ đạo thực hiện đồng bộ, thường xuyên; việc công khai minh bạch được thực hiện nghiêm túc; lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phát hiện, phòng ngừa, xử lý “tham nhũng vặt” trong giải quyết công việc đối với người dân và doanh nghiệp, rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng chống tham nhũng; chỉ đạo thực hiện đồng bộ, thường xuyên các biện pháp phòng ngừa tham nhũng rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng. 
 
    Quý II/2021, diễn ra nhiều sự kiện lớn, như: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và tuyên truyền quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. 
 
    Để bảo đảm kiểm soát tốt tình hình và chủ động xử lý tốt với những vụ, việc phát sinh, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là các cơ quan trong khối nội chính cần tập trung thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ đã xác định trong báo cáo và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; chủ động có các giải pháp phòng ngừa, tấn công, trấp áp các loại tội phạm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh; tập trung giải quyết, xử lý dứt điểm các vụ việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo, phức tạp, kéo dài; đặc biệt là đơn thư liên quan đến bầu cử, đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện nghiêm túc tiếp công dân của cấp ủy theo Quy định số 11-QĐi/TW. Các cấp ủy, tổ chức đảng rà soát, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật...
Ngọc Thúy 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
.