Bắc Giang: Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2021

Thứ Sáu, 19/03/2021, 05:39 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Bắc Giang đã ban hành Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2021. Theo đó, tiếp tục chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về chủ trương, nhiệm vụ công tác tư pháp và cải cách tư pháp; triển khai thực hiện tốt Hiến pháp năm 2013 và các bộ luật, luật trong lĩnh vực tư pháp; tích cực nghiên cứu, tham gia góp ý vào các văn bản pháp luật liên quan đến công tác tư pháp, cải cách tư pháp đã được đưa vào chương trình xây dựng pháp luật năm 2021 của Quốc hội.
 
    Các cơ quan tư pháp thực hiện tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm; tăng cường nắm tình hình, làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh vi phạm, các loại tội phạm để chủ động tham mưu, kiến nghị với cấp ủy và các cơ quan hữu quan thực hiện các giải pháp phòng ngừa có hiệu quả các loại vi phạm, tội phạm xảy ra trên địa bàn; không để xảy ra kết án oan người vô tội, bỏ lọt tội phạm; nâng cao chất lượng, tỷ lệ giải quyết các vụ việc, vụ án trong lĩnh vực hành chính, dân sự, kinh doanh thương mại và thi hành án dân sự; tập trung giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực bổ trợ tư pháp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tư pháp.
 
Hội nghị tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Bắc Giang (tháng 01/2021)
Hội nghị tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Bắc Giang (tháng 01/2021)
    Triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan điều tra, cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam và cơ quan thi hành án hình sự, dân sự gắn với cải cách tư pháp và cải cách hành chính theo chỉ đạo của ngành dọc Trung ương; xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, có năng lực, trình độ; sắp xếp cán bộ hợp lý, đủ biên chế; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
    Tiếp tục xây dựng, phát triển đội ngũ luật sư, công chứng viên, đấu giá viên, giám định viên… có đủ phẩm chất, trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; tạo điều kiện thuận lợi để luật sư tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật và tinh thần cải cách tư pháp.
 
    Tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn xã hội tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tập trung làm tốt công tác động viên nhân dân phát hiện những hạn chế, khuyết điểm trong hoạt động tư pháp; qua đó, kiến nghị với các cơ quan tư pháp khắc phục, sửa chữa.
 
    Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp; trong đó, tập trung thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác pháp hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 28/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý, gairi quyết tố giác, tin báo về tội phạm và khiến nghị khởi tố; Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Thanh tra tỉnh trong thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp… Tăng cường sự lãnh đạo của Dảng đối với công tác quy hoạch, bố trí cán bộ lãnh đạo các cơ quan tư pháp; nắm chắc hoạt động các tổ chức đảng, đảng viên trong các cơ quan tư pháp, đẩy mạnh công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát.
 
    Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương quan tâm bảo đảm các điều kiện làm việc cho các cơ quan tư pháp theo thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chương trình số hóa các hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động tư pháp; xây dựng hệ thống tư pháp điện tử; thực hiện có hiệu quả việc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can theo quy định của pháp luật.
Cù Tất Dũng
.