Ai phải kê khai tài sản, thu nhập trước ngày 31/3/2021?

Thứ Bảy, 20/03/2021, 06:51 [GMT+7]
    Hỏi: Xin cho biết, theo quy định của pháp luật hiện hành thì những đối tượng nào phải kê khai tài sản, thu nhập trước ngày 31/3/2021; những tài sản, thu nhập nào phải kê khai theo quy định và việc xử lý hành vi kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực như thế nào?
 
    Trả lời: Theo quy định tại Điều 34 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 thì những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập, đó là: (1) Cán bộ, công chức. (2) Sĩ quan Công an nhân dân; sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp. (3) Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. (4) Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.
 
Hội nghị trao đổi, thống nhất việc xây dựng kế hoạch kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập
Hội nghị trao đổi, thống nhất việc xây dựng kế hoạch kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập
    Những tài sản, thu nhập phải kê khai theo quy định tại Điều 35 Luật này bao gồm: (a) Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng; (b) Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên; (c) Tài sản, tài khoản ở nước ngoài; (d) Tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai.
 
    Về việc xử lý hành vi kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực, tại Điều 51 Luật Phòng, chống tham nhũng quy định:
 
    Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân mà kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì bị xóa tên khỏi danh sách những người ứng cử.
 
    Người được dự kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn, cử giữ chức vụ mà kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì không được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn, cử vào chức vụ đã dự kiến.
 
    Người có nghĩa vụ kê khai không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc hoặc bãi nhiệm; nếu được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý thì còn bị đưa ra khỏi danh sách quy hoạch; trường hợp xin thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm thì có thể xem xét không kỷ luật.
 
    Quyết định kỷ luật được công khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người bị xử lý kỷ luật làm việc.
 
    Theo khoản 3 Điều 51 của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, cán bộ, công chức thuộc đối tượng kê khai tài sản lần đầu mà kê khai không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc hoặc bãi nhiệm.
 
    Nếu được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý thì còn bị đưa ra khỏi danh sách quy hoạch; trường hợp xin thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm thì có thể xem xét không kỷ luật.
 Phương Anh
.