Lạng Sơn: Kết quả công tác cải cách tư pháp

Thứ Sáu, 19/02/2021, 11:08 [GMT+7]
    Dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lạng Sơn đã triển khai có hiệu quả nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020; triển khai thực hiện Kết luận số 69-KL/TW, ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của luật sư; Kết luận số 73-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp thục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; Kết luận số 83-KL/TW của Bộ Chính trị về tổng kết  thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Kết luận số 84-KL/TW của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; theo dõi, đôn đốc các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp giải quyết các vụ án, vụ việc phức tạp khó khăn, vướng mắc.
 
Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn (tháng 12/2020)
Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn (tháng 12/2020)
    Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan tư pháp và các cơ quan liên quan tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật. UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục 106 văn bản quy phạm pháp luật của HDND và UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần; góp ý 319 văn bản quy phạm pháp luật .
 
    Các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp luôn quan tâm xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ; củng cố đội ngũ đấu giá tài sản, giám định vụ việc; thường xuyên làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ; công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ có chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp được thực hiện đúng các quy định. Đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp được đào tạo cơ bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng được yêu cầu công tác cải cách tư pháp.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ giao Đoàn Luật sư tỉnh tham gia hoạt động tố tụng năm 2020; cấp giấy đăng ký hoạt động cho 02 văn phòng luật sư. Trên địa bàn tỉnh hiện có 15 tổ chức hành nghề luật sư; có 42 luật sư tham gia Đoàn Luật sư tỉnh; có 06 tổ chức hành nghề công chứng với 13 công chứng viên; có 04 tổ chức giám định, với 20 giám định viên tư pháp và 116 người giám định tư pháp theo vụ việc. Trong năm qua, các luật sư đã thực hiện 292 vụ việc; đã thực hiện tiếp nhận và công chứng 10.516 việc; các giám định viên đã tham gia giám định 1.429 vụ việc, hoạt động của các tổ chức giám định tư pháp đã giúp các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết vụ án, vụ việc được nhanh chóng, theo quy định của pháp luật.
 
    Cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án tiếp tục sủ dụng công nghệ thông tin, ứng dụng truyền hình hội nghị, giao ban trực tuyến, hệ thống giám sát phiên tòa trực tuyến; sử dụng phần mền quản lý hồ sơ; duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử của cơ quan đăng tải các  văn bản quy phạm pháp luật, bản án; trang bị 334 camera phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự, giám sát giao thông.
 
    Sở Tư pháp tỉnh hoàn thành 05 cuộc thanh tra tại 12 đơn vị, văn phòng luật sư; 05 cuộc kiểm tra tại 07 đơn vị, tổ chức hành nghề, công ty, trung tâm. Công an tỉnh đã hoàn thành 01 cuộc thanh tra hành chính chuyên đề đối với 03 huyện, 09 cơ sở và kiểm tra định kỳ, đột xuất 649 lượt cơ sở có nguy cơ về cháy nổ. Viện Kiểm sát tiến hành kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam tại Trại Tạm giam Công an tỉnh, Nhà Tạm giữ Công an huyện và các Đồn Biên phòng; kiểm sát trực tiếp tại 12 Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện; kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại 69 UBND xã, phường, thị trấn trong việc quản lý giáo dục các đối tượng bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ.
 
    Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện tốt chức năng giám sát, xem xét các báo cáo định kỳ của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát, Công an, Cơ quan Thi hành án dân sự. Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát trực tiếp đối với Đoàn Luật sư tỉnh và 02 Văn phòng luật sư trên địa bàn. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với cơ quan tư pháp và hoạt động tư pháp. Các cơ quan tư pháp luôn trả lời kịp thời, đầy đủ những vấn đề mà HĐND, Mặt trận Tổ quốc và Nhân dân quan tâm; công khai, minh bạch các hoạt động, cung cấp cho các cơ quan báo chí các thông tin, kết quả công tác theo quy định của pháp luật; giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo đúng quy định.
 
    Các cơ quan, đơn vị đã chủ động phối hợp với lực lượng chức năng Trung Quốc thực hiện tốt các văn kiện pháp lý về quản lý biên giới, các Biên bản Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm giữa các bộ, ngành của Việt Nam và Trung Quốc; triển khai thực hiện hiệu quả Bản Ghi nhớ “Phối hợp triển khai cơ chế hợp tác xây dựng biên giới bình yên” giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn với Thành ủy Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây; duy trì hoạt động Văn phòng liên lạc qua biên giới, các đường dây nóng để trao đổi thông tin; phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc nảy sinh trên biên giới… công tác hợp tác về tư pháp đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế, thương mại giữa hai nước.
Cù Tất Dũng
.