Lạng Sơn: Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp Phiên thứ ba

Thứ Tư, 28/12/2022, 14:46 [GMT+7]
    Ngày 27/12/2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lạng Sơn tổ chức Phiên họp thứ ba. Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì Phiên họp. 
 
    Tại Phiên họp, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo đã trình bày dự thảo Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; dự thảo Báo cáo kết quả công tác của Thường trực Ban Chỉ đạo; dự thảo Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo; Báo cáo tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phát biểu, thảo luận, tham gia ý kiến vào các nội dung do Ban Nội chính Tỉnh ủy, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo trình tại Phiên họp. Các ý kiến tham gia tập trung làm rõ hơn, cụ thể hơn nội dung các văn bản xin ý kiến; đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo từ khi thành lập đến nay.
 
Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh phát biểu kết luận Phiên họp
Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh phát biểu kết luận Phiên họp
 
    Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá cao các ý kiến đóng góp, tham gia của các Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Đồng chí cho rằng, kể từ khi thành lập đến nay Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh và đạt được một số kết quả nổi bật, rõ nét hơn; đặc biệt đã quyết liệt chỉ đạo đưa 06 vụ án, 04 vụ việc tham nhũng, tiêu cực dư luận xã hội quan tâm vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi để tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, kết luận, giải quyết; đến nay, đã đưa ra xét xử 04 vụ án, thực hiện kiểm tra dấu hiệu vi phạm với 02 vụ việc; những kết quả bước đầu trong hoạt động của Ban Chỉ đạo được dư luận cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình cao, tiếp tục củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, đối với cấp ủy, chính quyền tỉnh trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn. 
 
    Tuy nhiên, còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa được thường xuyên, hiệu quả còn thấp; việc tổ chức thực hiện một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực ở một số cơ quan, đơn vị còn mang tính hình thức; công tác tự kiểm tra, phát hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hạn chế; trong tổng thể giải quyết một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo có nội dung còn chậm so với yêu cầu, tiến độ chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo.
 
    Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị, năm 2023, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy; các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các giải pháp phòng ngừa và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: tiếp tục đổi mới về nội dung, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tổ chức thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; việc chấp hành các định mức, chế độ theo quy định; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực, địa bàn dễ xảy ra tham nhũng tiêu cực; phát huy tinh thần nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng; thực hiện hiệu quả công tác luân chuyển, điều động, sắp xếp, bố trí cán bộ; tăng cường công tác phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; quan tâm công tác bố trí, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Đối với các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo: Tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết theo đúng các Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh; đồng thời, yêu cầu các cơ quan được giao chủ trì cần xác định rõ về lộ trình, thời gian để bố trí nhân lực và các điều kiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; làm tốt công tác phối hợp, bảo đảm việc giải quyết đồng bộ, tránh chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ quan.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ban Chỉ đạo chỉ đạo triển khai hiệu quả Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo; tham mưu, tổ chức các phiên họp, cuộc họp theo đúng quy chế; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các vụ án, vụ việc bảo đảm đúng tiến độ. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo; các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện và chấp hành nghiêm chế độ báo cáo định kỳ, kịp thời báo cáo Trưởng ban và Thường trực Ban Chỉ đạo về kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ; Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, tổng hợp báo cáo kết quả với Trưởng ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo theo quy định.
                                                                                            Nguyễn Trung
                                                                              (Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn)
.