Hải Dương: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định

Thứ Bảy, 27/08/2022, 07:10 [GMT+7]
    Trong tháng 7 năm 2022, các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Đảng, Nhà nước.
 
    Theo đó, các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý nhất là các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý chi tiêu công; thực hiện nghiêm Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính 4 nhà nước các cấp, Quyết định số 03/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; chú trọng công tác cải cách hành chính, sử dụng hiệu quả hòm thư công vụ; áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành. Việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương chỉ đạo các ngành chức năng căn cứ theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, quy định của Chính phủ và của các bộ, ngành về các chế độ, chính sách của từng ngành, từng lĩnh vực để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy định nhiệm vụ và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh các quy chế, quy định về công tác quản lý, cụ thể hoá những việc phải công khai, minh bạch trong những lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; chủ động phối hợp xây dựng nội quy về quan hệ công tác; sự phối kết hợp hoạt động đấu tranh Phòng, chống tham nhũng trong nội bộ và với các cơ quan có liên quan.
 
 Đoàn Kiểm tra của Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Thanh Miện
Đoàn Kiểm tra của Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Thanh Miện
    Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp tục thực hiện rà soát, tham mưu hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là các lĩnh vực như: quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công; quản lý đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản; đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện chính sách xã hội... 
 
    Đẩy mạnh thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" ở các cấp và hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 
 
    Kết quả chủ yếu công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham những, kinh tế; trong tháng 07, trên địa bàn tỉnh không phát sinh mới vụ việc, vụ án về tham nhũng. Tiếp tục giải quyết 04 vụ việc, vụ án về tham nhũng xảy ra trước đó.
                                                                                            Văn Hiếu
.