Hà Tĩnh: Bồi dưỡng pháp luật về phòng, chống tham nhũng và kiểm soát tài sản thu nhập

Thứ Sáu, 26/03/2021, 10:18 [GMT+7]
    Sáng 25/3, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng pháp luật về phòng, chống tham nhũng và kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn khóa 1 năm 2021.
 
    Tham gia lớp học có 150 học viên là các cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi toàn tỉnh Hà Tĩnh.
 
Tham gia lớp học có 150 học viên là các cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng
Tham gia lớp học có 150 học viên là các cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng
    Mục tiêu của lớp học là quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; bổ sung những kiến thức cơ bản để nâng cao ý thức, trách nhiệm, từ đó nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp cũng như nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc của các cơ quan, cá nhân liên quan cho cấp ủy, chính quyền và công tác phòng, chống tham nhũng và công tác kê khai, kiểm soát tài sản thu nhập.
 
    Đây cũng là dịp để trao đổi, thống nhất phương pháp, cách làm và bổ sung kinh nghiệm thực tiễn giữa các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh và Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, kê khai tài sản thu nhập.
 
    Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng được tiếp thu các chuyên đề: Nội dung cơ bản của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức kê khai tài sản thu nhập và quản lý, kiểm soát bản kê khai tài sản thu nhập; kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phòng, chống tham nhũng.
                                                                                             Hải Yến
                                                                                        (Báo Thanh tra)
.